5

Analytické myšlení: základ pro práci v IT?

msg life Slovakia » Články » Kariéra » Analytické myšlení: základ pro práci v IT?

24. 10. 2022

10 min. čítania

Analytické myšlení souvisí se schopností sbírat a vyhodnocovat informace, řešit problémy a přijímat rozhodnutí. Zaměstnanci, kteří mají tyto schopnosti, zvládnou rychle identifikovat problém, navrhnout řešení a zlepšit celkovou produktivitu a úspěch v týmu či společnosti. Uchazeči o práci se silným analytickým úsudkem jsou proto pro zaměstnavatele velmi atraktivní.

Co je analytické myšlení?

Analytické myšlení je schopnost řešit složité problémy vyhodnocením shromážděných a uspořádaných informací. Člověk s analytickým myšlením dokáže odhalit zákonitosti mezi soubory dat, které často vedou ke kreativním řešením.

Analytické schopnosti se využívají například při:

 • brainstormingu,
 • pozorování,
 • interpretaci údajů,
 • integraci nových informací,
 • teoretizování a rozhodování se na základě několika dostupných faktorů a možností.

Proč je analytické myšlení důležité?

U lidí se silným analytickým myšlením převládá levá hemisféra, která má na svědomí logiku a převahu „rozumu“ nad smysly. Analyticky smýšlející lidé nepodléhají svým emocím a většinou pracují na pozicích jako programátor, statistik nebo notář.

Analytické myšlení ti pomůže:

 • Porozumět souvislostem mezi informacemi a událostmi.
 • Rozpoznat platnost různých informací a argument.
 • Rozpoznat chyby, které ve svém myšlení děláš, a zlepšovat se.
 • Řešit problémy a rozhodovat se efektivně.

Zaměstnavatelé často preferují zaměstnance se schopností prozkoumat problém a najít efektivní řešení. Toho lze dosáhnout jasnými metodickými postupy nebo kreativními technikami.

Díky analytickým schopnostem tedy přistupuješ k problémům racionálně a při rozhodování se neřídíš svými emocemi, ale logickým úsudkem. Lidé se silným analytickým myšlením k situaci přistupují neosobně a také s určitým odstupem.

Právě díky tomu je jejich konečné rozhodnutí objektivní, což vnímají zaměstnavatelé mimořádně pozitivně zejména ve stresujícím pracovním prostředí nebo při důležitých projektech. Analytické myšlení je také skvělým základem, pokud chceš pracovat v IT. Nicméně v případě, že nemáš analytiku v genech, existují způsoby, jak ji zlepšit.

Příklad, jak funguje analytické myšlení v praxi u nás

Příklad: Zákazník (pojišťovna) za námi přišel po CR-close (deadline na zadávání požadavků pro nejbližší dodávku softwaru) s novým CR (change request – požadavek na změnu). Urgoval tento požadavek, aby změnu stihli nasadit do produkce v zákonem stanovené lhůtě. Šlo o nové rozhraní (batch) pro zautomatizování hlášení o pojištěnci v rozvodovém řízení. Tato nová funkcionalita měla být schopna identifikovat v databázi relevantních pojištěnců a vybrat údaje o rozvodu a majetku pojištěnce, aby je pojišťovna mohla prostřednictvím vygenerovaného souboru hlásit další instituci.

Vytvořit batch je vždy komplexní a časově náročný úkol. Na základě zákaznického požadavku se modeluje nový procesní diagram a v rámci něj se definují logicky na sebe navazující pravidla, která slouží jako podklad k implementaci.

Jako první bylo potřeba vypracovat odhad nákladů, které udáváme v PT (člověkoden). Dodání v požadované kvalitě v nejbližší dodávce softwaru jsme však neměli šanci stihnout. Jelikož jsme měli proces rozvodového řízení naimplementován a realizovatelný přes GUI (GUI – grafické uživatelské rozhraní), napadlo mě zkusit zahrnout vytváření nově požadovaného souboru do tohoto procesu.

Namísto nové funkcionality pro automatizované vytváření souboru prostřednictvím batche by se v aplikaci do stávajícího rozvodového procesu přidalo nové pole, které by sloužilo jako trigger ke generování požadovaného souboru pro daného pojištěnce. Po opětovné diskusi s vývojem se toto řešení ukázalo jako realizovatelné a odsouhlasil jej i zákazník.

Následně bylo nutné „přeprioritizovat“ CRs, které měly být obsahem nejbližší dodávky softwaru. Vyhodnotili jsme, že přesuneme-li dva menší požadavky na později, můžeme v aktuální dodávce místo nich zpracovat tento požadavek. Zákazník byl nakonec spokojen, neboť mohl uvést změnu do produkce v zákonem stanovené lhůtě.

Při řešení problému jsme tak zanalyzovali reálný stav situace na základě pozorování a vyhodnocení všech důležitých faktorů a posoudili jsme proveditelnost samotného požadavku. Naši strategii jsme museli několikrát měnit a adaptovat ve snaze vyhovět klientovi v uvedení změny do produkce v zákonem stanovené lhůtě. V závěru jsme ale přišli na způsob, jak vyhovět všem požadavkům a dodat výsledek, se kterým byl zákazník spokojen. A to vše jen díky analytickému myšlení.

Typy analytických schopností

Silně rozvinuté analytické myšlení má jen málokdo, ale každý disponuje určitými analytickými schopnostmi. V rámci procesu ucházení se o práci je třeba v životopise vyzdvihnout konkrétní analytické schopnosti v závislosti na pozici, o kterou se ucházíš. Těchto pět dovedností by si měl určitě vzpomenout v případě, že jsou pro tebe charakteristické. Právě jejich uvedení totiž může rozhodnout o tvém budoucím zaměstnání.

Komunikace

Jak se říká, komunikace představuje základ všeho. V práci, ale i běžném životě je proto nezbytné být efektivním komunikátorem, abys byl schopen prodiskutovat vlastní nápady a návrhy společně se závěry a doporučeními. Před zaměstnavatelem budeš působit sebevědoměji a zároveň nabude dojmu, že jsi si jistý svými rozhodnutími, což zvýší tvou hodnotu v pracovním týmu i cenu na pracovním trhu.

Analytické komunikační schopnosti zahrnují:

 • aktivní poslech,
 • průzkum,
 • týmovou práci,
 • ústní komunikaci,
 • písemnou komunikaci,
 • prezentační schopnosti.

Jedná se tedy o poměrně běžné schopnosti, o kterých jsi ani nemusel vědět, že souvisí právě s analytickým myšlením. Zamysli se nad tím, jak zvládáš práci v týmu. Dělá ti problém prezentovat nápady před kolegy nebo máš naopak ve zvyku skákat druhým do řeči, nevěnovat jim tvou plnou pozornost či reagovat pasivně agresivně? Na základě analýzy silných a slabých stránek tak budeš schopen vyhodnotit tvé analytické komunikační schopnosti a využít je ve svůj prospěch.

Kreativita

Analýza informací často vyžaduje kreativní a chytré oko se schopností zpozorovat a odhalit nepatrné detaily či trendy v údajích, které ostatní nemusí vidět. Kreativita je ale důležitá také při řešení problémů. Zaměstnanec se silnými analytickými schopnostmi bude přemýšlet mimo zajetý rámec, důsledkem čehož je schopen přijít s efektivními a originálními řešeními. Stává se tak neocenitelnou součástí pracovního týmu.

Dovednosti v oblasti kreativity zahrnují:

 • brainstorming,
 • sestavování rozpočtu,
 • spolupráci,
 • optimalizaci,
 • prediktivní modelování,
 • restrukturalizaci,
 • strategické plánování.

Současná doba však ovlivňuje kreativitu zaměstnanců negativně. Ti jsou často pod velkým tlakem kvůli nutnosti přicházet se stále novými a inovativními řešeními a nápady, což se po čase podepíše na jejich psychickém zdraví. Musí se vypořádat nejen se stresem, ale mnohdy také se syndromem vyhoření. U nás je však zdraví zaměstnanců na prvním místě a ke každému členovi v týmu přistupujeme individuálně a lidsky.

Kritické myšlení

Kritické myšlení souvisí s vyhodnocováním informací a následným rozhodnutím se na základě konkrétních zjištění. Tato analytická schopnost výrazně pomáhá řešit problémy společnosti. Zaměstnanec, který přistupuje k situaci kriticky, se stává cenným členem týmu pro jeho schopnost objektivně a věcně posoudit, jakož i zhodnotit problém a navrhnout adekvátní řešení.

Kritické myšlení zahrnuje:

 • řízení procesů,
 • auditování,
 • benchmarking,
 • analýzu velkých dat,
 • business intelligence,
 • příčinné vztahy,
 • srovnávací analýzu,
 • korelaci,
 • rozhodování,
 • induktivní uvažování,
 • interpretaci dat,
 • stanovení priorit,
 • řešení problémů.

Analýza dat

V souvislosti s analytickým myšlením nemůžeme zapomenout ani na analýzu dat. Jedná se o proces rozebírání složitého problému na jednotlivé části. To znamená, že pozornost věnuješ konkrétním údajům ve snaze lepšího a přesnějšího vyhodnocení situace, a tedy i požadovaného efektivního vyřešení problému.

Existuje mnoho různých typů analýzy dat, ale ty nejběžnější, se kterými se setkáš v pracovním prostředí, jsou:

 • obchodní analýzy,
 • analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb (SWOT),
 • analýza nákladů,
 • kritická analýza,
 • popisná analýza,
 • finanční analýza,
 • prediktivní analýza,
 • procesní analýza,
 • kvalitativní a kvantitativní analýza,
 • analýza návratnosti investic.

Výzkum

Základní analytickou dovedností je také schopnost shromažďovat údaje a zkoumat konkrétní téma. Jedná se například o online průzkum, shromažďování údajů a zjišťování informací o konkurenci. Mezi schopnosti analytického výzkumu patří třeba sběr metrik, dat, stanovení priorit či kontrola správnosti.

Jak podtrhnout své analytické myšlení?

Analytické myšlení ocení nejeden zaměstnavatel, proto je nejlepší tuto schopnost zdůraznit již při ucházení se o zaměstnání. Uveď své analytické schopnosti s konkrétním příkladem, kde jsi je využil. Tvé dovednosti mohou pocházet ze zkušeností z předchozí práce, dobrovolnictví nebo ze školy. Zaměř se na to, v čem jsi dobrý a ukaž, proč bys byl skvělým přínosem pro pracovní kolektiv.

Tipy, jak zlepšit tvoje analytické myšlení a schopnosti

Analytičnost poskytuje podrobnější informace o tématu a pomůže ti přijímat racionálnější rozhodnutí. Zaměstnavatel chce vidět, že dokážeš nejen sbírat informace, ale také je formulovat a řešit složité problémy. Poradíme ti, jak zlepšit analytické myšlení i schopnosti.

1. Více čti

Důležitá část analytické činnosti zahrnuje ostražitost a neustálou stimulaci. Pravidelné čtení dokáže udržet tvou mysl aktivní, přinutí tvůj mozek přemýšlet novými způsoby a povzbudí tě k tomu, aby ses na problematiku v knize díval jinak.

2. Rozvíjej své matematické schopnosti

Matematika zahrnuje řešení rovnice krok za krokem pro dosažení správné odpovědi. Všechny formy matematiky jsou logické, proto zdokonalení tvých matematických schopností představuje skvělý způsob, jak zlepšit své analytické myšlení a schopnosti. Procvič si různé typy matematických úkolů, které ti pomohou při budování logiky a schopnosti řešit problémy.

3. Zahraj si hry, které podpoří tvé kognitivní schopnosti

Podobný typ her tě vyzývá k tomu, abys přemýšlel do hloubky a logicky. I když jsou většinou vnímány jako zábava, tento druh her je častou a preferovanou metodou používanou ke zdokonalení analytických schopností. Skvělým příkladem je hraní sudoku, stolních her nebo luštění křížovek.

4. Stále se uč něco nového

I rozšíření dosud nabytých dovedností a znalostí může zlepšit tvé analytické myšlení či schopnosti. Čím více se naučíš, tím více informací a metod můžeš využít při řešení problémů a při analýzách situací.

Po ukončení požadovaného vzdělání se mnoho lidí stane pasivními studenty. Posil své kognitivní schopnosti tím, že se každý den naučíš něco nového – něco, co tě zajímá, nebo se zdokonal v aktivitách, pro které jsi zanícený. Vybrat si můžeš také online kurz z předmětu, který neznáš a láká tě, případně se nauč nový cizí jazyk. Díky tomu si rozšíříš znalosti také v oblastech, které jsi dosud neznal, a budeš opět o něco chytřejší.

Věděl jsi, že...

Častější a pravidelnější cvičení zlepšuje kognitivní schopnosti? Pokud jde o hodiny cvičení, zapamatování si dalších kroků v rámci cvičební rutiny je úžasným způsobem, jak rozvíjet své analytické schopnosti. Znalost určité sekvence ti umožní soustředit se na daný úkol, a zároveň tě lépe připraví na to, co bude následovat dále.

5. Buď pozornější a vnímavější

Věnovat pozornost detailům a být více vnímavý ke svému okolí představuje skvělý způsob, jak zlepšit tvé analytické myšlení a schopnosti. Tento aspekt ti umožní pochopit, jak fungují a interagují určité záležitosti. Zapojování smyslových vjemů i aktivní participace v okolním světě ti pomohou zdokonalit analytické schopnosti.

Nápomocná může být také naprostá maličkost. Zkus pozorovat ptáky a jejich vzájemné působení nebo zvaž několik souvislosti a vzorce probíhající ve vnějším světě. Budeš-li se v životě více věnovat malým, pro někoho zdánlivě nepodstatným, detailům, pomůže ti to také v pracovním životě.

6. Zapoj se do diskusního klubu

Práce ve skupinovém prostředí ti umožňuje setkat se s ostatními lidmi a diskutovat o nápadech, problémech a různých jiných situacích. Pochopení toho, jak jiní zpracovávají informace a interpretují své okolí, ti výrazně pomůže usměrnit tvůj vlastní pohled na svět a rozvine tvé analytické myšlení a schopnosti.

7. Zapisuj si své zážitky do deníku

Pravidelné zaznamenávání událostí z tvého dne do deníku ti dává čas k zamyšlení se nad sebou samým. Když věci nejdou podle plánu, můžeš se z těchto chyb poučit. Velká část analýzy totiž zahrnuje metodu pokus a omyl. Vedení deníku ti proto pomáhá aplikovat získané znalosti na současné problémy a zdokonalit myšlení a analytické schopnosti při zvažování budoucnosti.

Doporučujeme ti...

Přestože je zkušenost tím nejlepším učitelem, vše vyžaduje svůj čas. Nalezení mentora, který tě správně navede, ti v pokroku nesmírně pomůže. V profesionálním životě ti ukáže rozdíl mezi průměrností a velkolepostí.

8. Často se ptej

Když někdo klade otázky, často požaduje vysvětlení, aby mohl dané problematice lépe porozumět. Vyjádření zvědavosti poskytuje různé úhly pohledu a umožní ti porovnat tvůj vlastní názor s názorem někoho jiného. Někdy nás společné otázky dovedou k jiné odpovědi, než se původně očekávalo. Je to běžný stav v jakékoli situaci a zejména při řešení problémů, protože tvůj mozek se aktivněji propojuje s analytičtějším myšlením.

9. Stáhni si vhodné aplikace

I když ne všechny aplikace mohou pomoci zlepšit tvé analytické schopnosti, mnohé z nich jsou v tomto směru nápomocné. Zaznamenávání toho, co jíš každý den prostřednictvím mobilní aplikace ti umožní sledovat a analyzovat tvůj denní kalorický a nutriční příjem. Podobné aplikace ti umožní interpretovat údaje a provést potřebné kroky k úpravě a vylepšení jídelníčku.

Stejným způsobem ti používání aplikací, například ke sledování rozpočtu, může pomoci zjistit předchozí výdajové návyky a určit, jak postupovat u těch budoucích. I když zdokonalování analytických schopností vyžaduje praxi, existuje několik způsobů, jejichž prostřednictvím se můžeš ujistit, že zůstaneš motivovaný. Čím více toho zažiješ, tím více budeš schopen zlepšit své analytické myšlení a schopnosti, a zvýšit tak svoji hodnotu i v pracovním životě.

Zdokonalení analytického myšlení a schopností je v zájmu každého zaměstnance

Analytické myšlení je spjato se schopnostmi sběru a analýzy informací, s řešením problémů a přijetím adekvátních rozhodnutí. Většina zaměstnavatelů vyžaduje od uchazečů analytické schopnosti. Používají se k řešení problémů, které nemusí mít zřejmá řešení, případně mají více proměnných.

Existuje mnoho typů analytických schopností, včetně komunikace, kreativity, kritického myšlení, analýzy údajů a výzkumu. Vyzkoušej náš návod na to, jak zlepšit tvé analytické myšlení a schopnosti a staň se cenným týmovým hráčem, který svým životopisem a dovednostmi zaujme každého budoucího zaměstnavatele. I na tom závisí to, jak se bude vyvíjet tvoje kariéra. Zajisti si posun v práci i v běžném životě.

24. 10. 2022

10 min. čtení

Mohlo by tě zajímat