5
msg life SlovakiaZásady používání souborů cookie

Zásady používání souborů cookie

Co jsou soubory cookie:

Soubor cookie je malý textový soubor, který webové stránky ukládají ve vašem osobním počítači, telefonu nebo jiném zařízení a který obsahuje informace o vaší činnosti na této webové stránce. Soubory cookie umožňují a usnadňují prohledávání.

Cílem této informace je poskytnout vám informace o tom, jaké osobní údaje ve formě cookies zpracováváme, jak s nimi zacházíme, pro jaké účely je používáme, komu je můžeme poskytnout, kde můžete získat informace o vašich osobních údajích a uplatnit vaše práva při zpracování osobních údajů .

Identifikační a kontaktní údaje:

Provozovatelem zpracovávajícím soubory cookie je společnost msg life Slovakia, s. r. o., Hraničná 18, 821 05 Bratislava, IČ: 35 800 780, jobs.sk@msg-life.com (dále jen jako „Provozovatel“).

1. Používání souborů cookie

  • Jak používáme soubory cookie:

Provozovatel zpracovává všechny soubory cookie na základě článku. Čl. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (dále jen „nařízení“).

Provozovatel používá více typů souborů cookie a tyto seskupuje na svých webových stránkách do následujících kategorií (pro následující účely):

  • Nezbytné soubory cookie (povinné pro správné fungování webových stránek)

– Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro správné fungování webové stránky. Bez nich by prakticky nebylo možné správně načítat webové stránky.
– Rozsah zpracovávaných nezbytných souborů cookie: IP adresa (maskovaná); Místo – země (geolokace); Rozlišování uživatele a nového uživatele; Průměrný čas strávený prohlížením webové stránky; Rozlišení obrazovky uživatelského zařízení; Operační systém uživatelského zařízení; Typ uživatelského zařízení; Typ webového prohlížeče uživatelského zařízení; Jazyk navštívené stránky; … .

  • Funkční soubory cookie

– Tyto soubory cookie umožňují více funkcí pro návštěvníky webových stránek. Může je nastavovat Provozovatel nebo jeho třetí strany. Například mohou být aktivovány funkce, jako živé chatové služby, tlačítka sdílení sociálních médií nebo přihlášení se na webové stránky pomocí sociálních médií.
– Rozsah zpracovávaných funkčních souborů cookie: IP adresa (maskovaná); Místo – země (geolokace); Rozlišování uživatele a nového uživatele; Průměrný čas strávený prohlížením webové stránky; Rozlišení obrazovky uživatelského zařízení; Operační systém uživatelského zařízení; Typ uživatelského zařízení; Typ webového prohlížeče uživatelského zařízení; Jazyk navštívené stránky; … .

  • Analytické nebo statistické soubory cookie

– Tyto soubory cookie umožňují analyzovat všeobecné používání webové stránky uživateli k vyhodnocení a zlepšení výkonu. Například poskytnou informace o tom, jak se webová stránka používá a pomáhají tím usnadnit jakékoli propagace nebo průzkumy, které Provozovatel poskytuje.
– Rozsah zpracovávaných analytických souborů cookie: IP adresa (maskovaná); Místo – země (geolokace); Rozlišování uživatele a nového uživatele; Průměrný čas strávený prohlížením webové stránky; Rozlišení obrazovky uživatelského zařízení; Operační systém uživatelského zařízení; Typ uživatelského zařízení; Typ webového prohlížeče uživatelského zařízení; Jazyk navštívené stránky; … .

  • Marketingové soubory cookie

– Tyto soubory cookie shromažďují informace z marketingového hlediska. Pomáhají lépe zacílit marketingovou kampaň prostřednictvím udělených preferencí. Rovněž ukládají údaje o počtu návštěvníků, kteří viděli nebo klikli na Provozovatelově zveřejněné reklamy a kampaně, aby si Provozovatel podle potřeby uměl optimalizovat své reklamní kampaně.
– Rozsah zpracovávaných marketingových souborů cookie: IP adresa (maskovaná); Místo – země (geolokace); Rozlišování uživatele a nového uživatele; Průměrný čas strávený prohlížením webové stránky; Rozlišení obrazovky uživatelského zařízení; Operační systém uživatelského zařízení; Typ uživatelského zařízení; Typ webového prohlížeče uživatelského zařízení; Jazyk navštívené stránky; … .

Identifikace subjektů údajů při zpracování souborů cookie:

Dotčené osoby, o kterých se osobní údaje ve formě souborů cookie zpracovávají jsou: uživatelé prohlížející webové stránky Provozovatele.

Identifikace příjemců, kategorie příjemců:

Provozovatel může poskytnout osobní údaje oprávněným subjektům jako jsou instituce a organizace, kterým zpracování povoluje zvláštní právní předpis nebo smluvním partnerům (zejména zprostředkovatelům), kteří se smluvně zavázali přijmout přiměřené záruky zachování ochrany zpracovávaných osobních údajů, následovně:

  • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Dublin, Irsko (v souladu s čl. 28 nařízení) na základě smlouvy o využívání služby Google Analytics. Více informací na: https://policies.google.com/technologies/partner-sites
  • název, adresa, příp. IČO (v souladu s čl. 28 nařízení)

S vaším souhlasem nebo na váš příkaz může Provozovatel osobní údaje poskytnout dalším příjemcům.

Přenos souborů cookie do třetí země/mezinárodní organizaci:

Přenos osobních údajů ze souborů cookie se provádí do Spojených států amerických na základě smlouvy o využívání služby Google Analytics a to v souladu s čl. Čl. 2 písm. c) nařízení – uzavřených standardních smluvních doložek se společností Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Identifikace zdroje, ze kterého byly soubory cookie získány:

Přímo od dotyčné osoby (vyjádřením souhlasu při navštívení webové stránky).

Jaká je doba uchovávání:

Provozovatel zpracovává osobní údaje ze souborů cookie nejdéle po dobu 13 měsíců od udělení souhlasu. V závislosti na jednotlivých typech souborů cookie se mění i jejich doba zpracování.

Profilování:

Provozovatel nezpracovává osobní údaje ze souborů cookie profilováním, ani obdobným způsobem založeném na automatizovaném individuálním rozhodování.

Povinnost poskytnutí osobních údajů ve formě souborů cookie:

Návštěvník webové stránky jako dotyčná osoba poskytuje své osobní údaje dobrovolně, na základě souhlasu (poskytnutí není zákonným/smluvním požadavkem). V případě jejich neposkytnutí Provozovatel nebude pro zajištění poskytování, zlepšování a vývoje nových služeb zpracovávat jakýkoli typ souborů cookie, s výjimkou nezbytných souborů cookie.

2. Správa vašich předvoleb souborů cookie

Vyhnutí se používání souborů cookie na této webové stránce:

Ve výchozím nastavení Provozovatel NESLEDUJE zkušenosti návštěvníků těchto webových stránek. Dotyčná osoba se může rozhodnout udělit souhlas se zpracováním jakýchkoli osobních údajů shromážděných během prohlížení webových stránek.

Dotyčná osoba má rovněž možnost přímo ve svém webovém prohlížeči zakázat zpracování jakýchkoli souborů cookie.

Zakázání a zabránění používání souborů cookie:

Dotyčná osoba může kdykoli omezit, zablokovat nebo vymazat soubory cookie z těchto webových stránek změnou konfigurace svého prohlížeče na uvedených odkazech:

V případě, že dotyčná osoba zakáže všechny soubory cookie, při každé návštěvě těchto webových stránek se zobrazí banner souborů cookie.

Dotčená osoba jako návštěvník těchto webových stránek má možnost kdykoli změnit své rozhodnutí ohledně udělení nebo neudělení souhlasu se zpracováním souborů cookie.

3. Práva subjektu údajů

Návštěvník webové stránky má jako dotčená osoba podle nařízení právo požadovat od Provozovatele přístup k osobním údajům, které jsou o ní zpracovávány, právo na opravu osobních údajů, právo na vymazání nebo omezení zpracování osobních údajů, právo namítat vůči zpracování osobních údajů, právo na neúčinnost automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování, právo na přenosnost osobních údajů, jakož i právo podat návrh na zahájení řízení Kontrolnímu úřadu.

V případě, že Provozovatel zpracovává osobní údaje na základě souhlasu dotyčné osoby, dotyčná osoba má právo kdykoli svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracovávání osobních údajů založeného na souhlasu před jeho odvoláním. Dotyčná osoba může uplatnit svá práva zasláním emailu na adresu: jobs.sk@msg-life.com nebo písemně na adresu Provozovatele msg life Slovakia, s. r. o., Hraniční 18, 821 05 Bratislava.