4
msg life SlovakiaZásady ochrany osobních údajů pro zasílání nabídek

Zásady ochrany osobních údajů pro zasílání nabídek

1. Provozovatel

Provozovatel je osoba, která zpracovává osobní údaje dotyčné osoby (vás). Provozovatelem je společnosti msg life Slovakia s. r. o., Hraničná 18, 821 05 Bratislava, IČO: 35 800 780 (dále jen „msg life Slovakia“).

V případě, že máte jakékoli dotazy, můžete se na nás obrátit (i) prostřednictvím elektronické pošty na adrese info.sk@msg-life.com, nebo (ii) telefonicky na čísle +421 2 32221-270 nebo (iii) klasickou poštou na naši adresu msg life Slovakia s. r. o., Hraničná 18, 821 05 Bratislava.

2. Dotčená osoba

Dotčenou osobou jste vy, protože vaše osobní údaje společnost msg life Slovakia zpracovává.

3. Osobní údaje

Osobními údaji jsou jakékoli údaje, na jejichž základě je dotyčná osoba identifikována nebo identifikovatelná. Rozsah vašich osobních údajů, které společnost msg life Slovakia zpracovává, závisí na účelu, pro který jsou tyto osobní údaje zpracovávány.

V případě, že jsou vaše osobní údaje zpracovávány pro marketingové účely, společnost msg life Slovakia zpracovává vaše jméno, příjmení, e-mail.

4. Zdroje osobních údajů

Společnost msg life Slovakia získává vaše osobní údaje přímo od vás. Osobní údaje (i) jsou uvedeny především vyplněním ve formuláři na webové stránce, případně (ii) jste nám je zaslali nebo poskytli v rámci vzájemné korespondence nebo komunikace, nebo (iii) jsme je odvodili od jiných údajů, které jste nám poskytli.

5. Účel zpracování osobních údajů

Společnost msg life Slovakia zpracovává vaše osobní údaje pro následující marketingové účely:

(a) zasílání newsletterů obchodní a neobchodní povahy prostřednictvím elektronické pošty, které mohou obsahovat nabídky, odkazy webových stránek společnosti msg life Slovakia nebo jiné informace,
(b) průzkumy spokojenosti a jiné zákaznické průzkumy,
(c) evidence osobních údajů v informačních systémech společnosti msg life Slovakia.

6. Právní základ zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu, který jste nám poskytli prostřednictvím formuláře na naší webové stránce, telefonicky nebo jiným věrohodným způsobem (např. dopisem nebo e-mailem). Souhlas, který jste nám poskytli pro marketingové účely, je dobrovolný a jeho poskytnutí není smluvním ani zákonným požadavkem. Společnost msg life Slovakia nemůže podmiňovat smluvní plnění udělením tohoto souhlasu.

7. Odvolání souhlasu

Souhlas můžete kdykoli odvolat:

(i) elektronickou poštou na adresu info.sk@msg-life.com,

(ii) písemně na adresu msg life Slovakia s. r .o., Hraničná 18, 821 05 Bratislava. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracovávání osobních údajů založeného na souhlasu před jeho odvoláním. V případě odvolání souhlasu vaše osobní údaje přestaneme neprodleně zpracovávat a vymažeme je.

8. Právo namítat a právo podat návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů

Máte právo podat námitky vůči zpracování osobních údajů přímo společnosti msg life Slovakia (bod 13, písmeno (a) a bod 14 těchto Pravidel):

(i) elektronickou poštou na adrese info.sk@msg-life.com, alebo

(ii) klasickou poštou na naši adresu msg life Slovakia s. r. o., Hraničná 18, 821 05 Bratislava.

Kromě práva podat námitky máte také právo podat návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů před Úřadem na ochranu osobních údajů Slovenské republiky.

9. Příjemci osobních údajů

Společnost msg life Slovakia zpracovává vaše osobní údaje především pro vlastní účely. Jedná se o důvěryhodné osoby (tzv. příjemci a zprostředkovatelé), které pro nás zajišťují vývoj, údržbu a provozování softwarových řešení a jiných služeb, jejichž prostřednictvím vaše osobní údaje zpracováváme.

Vaše osobní údaje zpracováváme prostřednictvím služby MailChimp, která slouží ke správě a zasílání elektronické pošty na vaši adresu. Tato služba je provozována společností The Rocket Science Group, LLC, se sídlem 675 Ponce de Leon Avenue NE, Suite 5000, Atlanta, Georgia 30308, Spojené státy americké.

10. Přenos osobních údajů do třetích zemí

Vaše osobní údaje zpracováváme především v rámci Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru. Jak je však uvedeno výše, vaše osobní údaje jsou přenášeny i do Spojených států amerických v případě jejich zpracování prostřednictvím služeb MailChimp, přičemž Spojené státy americké mají postavení třetí země, která nezajišťuje přiměřenou úroveň ochrany osobních údajů.

V těchto případech jsou však přeshraniční přenosy a zpracování vašich osobních údajů zajištěny certifikačním systémem Privacy Shield, který vytvořily americké Ministerstvo obchodu, Evropská komise a švýcarská vláda, aby měly subjekty z Evropského hospodářského prostoru a Spojených států amerických prostředky na splnění požadavků na ochranu osobních údajů při jejich přenosu z členského státu Evropského hospodářského prostoru do Spojených států amerických a za účelem podpory transatlantického obchodu. Tento systém podle rozhodnutí Evropské komise zajišťuje přiměřenou ochranu osobních údajů. Bližší informace o tomto systému se můžete dozvědět na jeho webové stránce.

Provozovatelé služeb MailChimp kromě toho aktualizovali své obchodní podmínky a smlouvy tak, aby zajistili ochranu zpracovávaných a přenášených osobních údajů v souladu s evropskými předpisy. Standardní smluvní doložky společnosti Microsoft Corporation jsou v souladu s příslušnými rozhodnutími Evropské komise.

11. Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat:

24 měsíců

od udělení vašeho souhlasu nebo do jeho odvolání. Po uplynutí této doby nebo při odvolání vašeho souhlasu vaše osobní údaje vymažeme (kromě případu, pokud vaše osobní údaje zpracováváme na jiném právním základě než je souhlas). Před uplynutím této doby vás můžeme požádat o prodloužení platnosti vašeho souhlasu na dalších 24 měsíců.

12. Způsob zpracování osobních údajů

Společnost msg life Slovakia zpracovává vaše osobní údaje především elektronicky prostřednictvím automatizovaných informačních systémů, které provozuje sama nebo prostřednictvím svých obchodních partnerů (např. The Rocket Science Group, LLC a Microsoft Corporation).

13. Práva dotyčné osoby

(a) PRÁVO NAMÍTAT:

Proti zpracovávání vašich osobních údajů máte právo namítat. Namítat můžete tehdy, jsou-li vaše osobní údaje zpracovávány z důvodu plnění úkolu ve veřejném zájmu nebo oprávněného zájmu společnosti msg life Slovakia nebo pro účely přímého marketingu. Vaše námitka bude oprávněná a úspěšná v případě, že vaše oprávněné důvody převažují nad oprávněnými důvody společnosti msg life Slovakia nebo pokud jde o zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu (v takovém případě je námitka vyhodnocena jako odvolání vašeho souhlasu). Namítat nemůžete v případě, že je zpracování nezbytné pro:

(i) splnění úkolu z důvodů veřejného zájmu, nebo

(ii) vědecké nebo statistické účely nebo účely historického výzkumu. Pokud je vaše námitka oprávněná a úspěšná, vaše osobní údaje nebudeme dále zpracovávat.

(b) PRÁVO NA INFORMACE:

Máte právo na poskytnutí informací o tom, zda vaše osobní údaje zpracováváme, v jakém rozsahu je zpracováváme, a na informace o porušení ochrany vašich osobních údajů.

(c) PRÁVO PRO PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM:

Máte právo na vystavení potvrzení o tom, že vaše osobní údaje zpracováváme, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a na kopii těchto osobních údajů. Toto potvrzení vám poskytneme elektronickou poštou, pokud nás nepožádáte o jinou formu. Můžeme odmítnout poskytnout vám toto potvrzení v případě, že by to mělo nepříznivé důsledky pro práva jiných fyzických osob.

(d) PRÁVO K OPRAVĚ:

V případě, že jsou vaše osobní údaje, které zpracováváme, nesprávné nebo neúplné, máte právo požadovat jejich opravu nebo doplnění.

(e) PRÁVO PRO VÝMAZ/PRÁVO K ZAPOMENUTÍ:

Po ukončení zpracování osobních údajů (odvolání souhlasu, úspěšná námitka, uplynutí doby apod.) nebo při jejich zpracování v rozporu s právními předpisy máte právo na jejich vymazání a společnost msg life Slovakia vaše osobní údaje v takovém případě neprodleně vymaže. O vymazání osobních údajů můžete také požádat. Výmaz je vždy konečný. Právo na výmaz nelze uplatnit, jsou-li osobní údaje potřebné například na uplatnění práva na svobodu projevu a práva na informace, splnění povinnosti podle právního předpisu, splnění úkolu realizovaného ve veřejném zájmu, z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví, na archivační, vědecké nebo statistické účely nebo účel historického výzkumu nebo na uplatnění právních nároků.

(f) PRÁVO K OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ:

V případě, že namítáte správnost vašich osobních údajů, společnost msg life Slovakia omezí jejich zpracování na dobu ověření jejich správnosti. Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány nezákonně a nepožadujete jejich vymazání, omezíme jejich zpracování v rozsahu, v jakém to budete požadovat, jinak pouze na jejich archivování. Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány z důvodu plnění úkolu veřejného zájmu nebo na základě oprávněného zájmu společnosti msg life Slovakia, bude jejich zpracování omezeno na dobu prověření, zda oprávněné důvody zpracování převažují nad oprávněnými důvody dotčené osoby. O omezení zpracovávání vašich osobních údajů nás můžete také požádat. O začátku a ukončení omezení zpracování vašich osobních údajů vás budeme informovat elektronickou poštou.

14. Způsob uplatnění práv a poučení

Svá práva a požadavky můžete uplatnit elektronickou poštou na adresu info.sk@msg-life.com, písemně na adresu

msg life Slovakia s.r.o., Hraničná 18, 821 05, Bratislava,

nebo jiným výše uvedeným způsobem. V případě, že svou žádost, námitku, stanovisko nebo odvolání souhlasu doručíte jinak než dopisem s vaším podpisem, elektronickou poštou s kvalifikovaným elektronickým podpisem, můžeme od vás požadovat dodatečné důvěryhodné ověření vaší totožnosti, jinak nebudeme muset vašemu požadavku vyhovět. Vaší žádosti nemusíme vyhovět ani v případech, které upravují právní předpisy.

Vaše požadavky budou vyřízeny nejpozději do jednoho měsíce od jejich doručení. Tuto lhůtu můžeme prodloužit o další dva měsíce, a to i opakovaně, pokud jde o odůvodněný případ as ohledem na komplexnost a počet požadavků. O prodloužení lhůty vás budeme informovat.

15. Zásady zpracování osobních údajů

(a) ZÁSADA ZÁKONNOSTI:

Osobní údaje zpracováváme spravedlivě, transparentně a pouze na základě zákonného důvodu (souhlas dotčené osoby, plnění smlouvy, plnění zákonné povinnosti, ochrana životně důležitých zájmů dotčené nebo jiné fyzické osoby, plnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, oprávněný zájem společnosti msg life Slovakia). Při zpracování nebudeme porušovat práva dotyčné osoby.

(b) ZÁSADA OMEZENÍ ÚČELU:

Osobní údaje můžeme zpracovávat pouze pro konkrétní, přesně určený, výslovně uvedený a oprávněný účel, jinak jen pro archivační, vědecké nebo statistické účely nebo účely historického výzkumu.

(c) ZÁSADA MINIMALIZACE OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Můžeme zpracovávat jen ty osobní údaje, které nutně potřebujeme, nebo ty, které nám umožňuje zpracovávat zákon. Nepotřebné osobní údaje nebudeme zpracovávat ani je vyžadovat. Je zároveň i na vás, abyste nám poskytli jen ty osobní údaje, které jsou nezbytně nutné pro účel, pro který je budeme zpracovávat a neposkytovali nám nadbytečné údaje (např. při vzájemné komunikaci apod.).

(d) ZÁSADA SPRÁVNOSTI:

Zpracováváme jen správné a aktuální osobní údaje. Pokud jsou námi zpracovávané osobní údaje nesprávné nebo neúplné, tak je opravíme nebo doplníme. Nesprávné osobní údaje vymažeme. Správnost osobních údajů také závisí i na vás, a proto je nezbytné, abyste nám vždy poskytli správné a úplné osobní údaje.

(e) ZÁSADA MINIMALIZACE UCHOVÁVÁNÍ:

Osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu potřebnou ke splnění účelu nebo stanovenou právním předpisem. Delší je budeme zpracovávat pouze pro archivační, vědecké nebo statistické účely nebo účely historického výzkumu.

(f) ZÁSADA INTEGRITY A DŮVĚRNOSTI:

Osobní údaje ochráníme před ztrátou, náhodným vymazáním, poškozením, odcizením nebo zničením. Zajistíme, aby nedocházelo k nezákonnému zpracování osobních údajů. Bezpečnost osobních údajů je důležitá a zajišťujeme ji prostřednictvím standardních přiměřených technických a jiných opatření.

(g) ZÁSADA ODPOVĚDNOSTI:

Zodpovídáme za bezpečnost a ochranu osobních údajů vám a Úřadu na ochranu osobních údajů Slovenské republiky, který je oprávněn přezkoumávat zpracování osobních údajů v rámci řízení o ochraně osobních údajů.

16. Zpracování osobních údajů dětí

V případě, že máte méně než 16 let, a poskytli jste nám souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, je třeba, aby byl tento souhlas udělen a potvrzen i vaším zákonným zástupcem. V této souvislosti můžeme od vás požadovat datum narození jako jeden z osobních údajů za účelem ověření vašeho věku.

17. Jiné informace

Tato pravidla byla vytvořena za účelem vysvětlení ochrany osobních údajů a posílení transparentnosti při jejich zpracování. Tato pravidla budou pravidelně aktualizována a zveřejněna na webových sídlech společnosti msg life Slovakia.