5

Zásady ochrany osobních údajů společnosti msg life Slovakia sro a msg life ag

Děkujeme vám za návštěvu této stránky a projevený zájem o společnost msg life Slovakia s.r.o. Ochrana vašich osobních údajů je pro nás tak důležitá jako poskytování co nejlepších komplexních služeb našim zákazníkům.

Děkujeme vám za návštěvu této stránky a za Váš zájem o msg life Slovakia s.r.o. Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás stejně důležitá jako poskytování těch nejlepších možných komplexních služeb našim zákazníkům.

Vlastník domény www.msg-life.cz je msg life Slovakia s.r.o., dceřiná společnost msg life central europe gmbh, kterou vlastní msg life ag („msg life“). Tyto zásady ochrany osobních údajů podrobně popisují, jaké aktivity msg life provádí během vaší návštěvy na webu, jaké informace může msg life shromažďovat podle platných zákonů o ochraně údajů a v jakém formátu je zpracovává.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů („GDPR“), které rovněž upravuje vaše práva jako subjektu údajů, ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů (slovenského), která se na nás vztahují (zejména § 78 a 79), (slovenský) zákon o advokacii (§ 18), jakož i další předpisy platné v Slovenské republice.

Vaše údaje dále poskytujeme společnosti msg life dle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, pokud je zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž jste jako subjekt údajů smluvní stranou. To platí i pro zpracování údajů, které musí být provedeno před uzavřením smlouvy. Údaje poskytnuté msg life jsou v souladu se (slovenským) zákonem č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a také v souladu se Spolkovým zákonem o ochraně osobních údajů Spolkové republiky Německo („BDSG“).

Jakékoli změny těchto zásad ochrany osobních údajů zveřejníme na této stránce, abychom vás informovali o datech, která zpracovává msg life. Níže jsou uvedeny hlavní kategorie informací o ochraně osobních údajů.

podle Čl. 13 a 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) a § 19 a § 20 zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých zákonů (dále jen „zákon o OOP“).

Účelem těchto informací je poskytnout vám informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, jak s nimi nakládáme, k jakým účelům je používáme, komu je můžeme zpřístupnit, kde můžete získat informace o vašich osobních údajích a uplatnit svá práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů.

Identifikační a kontaktní údaje

Správcem, který zpracovává Vaše osobní údaje, je msg life Slovakia, sro, Hraničná 18, 821 05 Bratislava, IČO: 35800780 (dále jen „správce“).

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: email: dpo3@proenergy.sk.

Všeobecný popis

Pokud nám zašlete zprávu prostřednictvím webového kontaktního formuláře, můžeme zpracovávat vaše osobní údaje za účelem vyřizování vaší elektronické korespondence. V závislosti na předmětu a obsahu vaší zprávy může být zpracování prováděno v rámci plnění smluvního vztahu nebo předsmluvního vztahu s vámi (poskytování informací o našich produktech/službách, sjednávání smlouvy, plnění smlouvy, vyřizování stížností apod.), plnění zákonné povinnosti (např. oznamování protispolečenské činnosti, vyřizování žádostí subjektů údajů, vedení registru), nebo v rámci oprávněného zájmu (např. vyřizování stížností, vedení evidence obchodních partnerů), zpracování neočekávané/nevyžádané komunikace).

Podrobnosti o zpracování osobních údajů

1 Účel zpracování osobních údajů a právní základ zpracování

Účelem zpracování osobních údajů je:

zpracování elektronické korespondence přijaté prostřednictvím webového kontaktního formuláře

Osobní údaje jsou zpracovávány na základě:

(1) Čl. 6 odst. 1 písm. 1 písm. (c) GDPR: dodržování zákonné povinnosti,
(2) Čl. 6 odst. 1 písm. 1 písm. (b) GDPR: smluvní, předsmluvní vztahy se subjektem údajů, (3) Čl. 6 odst. 1 písm. 1 písm. f) GDPR: oprávněný zájem.

2 Identifikace zpracovávaných osobních údajů subjektů údajů

Subjekty údajů, o kterých zpracováváme osobní údaje:

fyzické osoby – odesílatelé elektronické korespondence.

Rozsah osobních údajů, které zpracováváme:

osobní údaje – identifikace a kontakt např. titul, jméno, příjmení, e-mailová adresa, pracovní nabídka, podrobnosti v poznámce, přílohy.

3 Identifikace příjemců nebo jiných stran, které mohou mít přístup k osobním údajům

Kategorie příjemcůIdentifikace příjemců
(1) Instituce, organizace, dodavatelé nebo jiné strany, kterým přístup umožňují zvláštní právní předpisy a/nebo výkon veřejné moci (čl. 6 odst. 1 písm. c) a e) nařízení, např.:

-jiná legislativa

(2) Zpracovatel na základě smlouvy (článek 28 GDPR)

(3) Jiný správce, pokud jste udělili souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR)

(4) Smluvní partner při plnění smlouvy mezi vámi a správcem (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR)

(5) jiná strana na základě oprávněného zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)

(2) recruitis.io sro, IČO: 275 08 391

4 Přenos osobních údajů do třetí země/mezinárodní organizaci

Přenos do třetí země nebo mezinárodní organizace se neuskutečňuje.

5 Identifikace zdroje, ze kterého byly osobní údaje získány

Přímo od subjektu údajů.

6 Doba uchovávání osobních údajů

Vedení korespondence 3 roky.

7 Profilování

Neuskutečňuje se.

8 Povinnost poskytnout osobní údaje

Poskytnutí osobních údajů subjekt údajů provádí dobrovolně, z vlastního podnětu. V závislosti na předmětu a obsahu vyřizované korespondence může být požadováno poskytnutí osobních údajů (splnění zákonné povinnosti či požadavků v rámci plnění smluvních nebo předsmluvních vztahů se subjektem údajů). V případě neposkytnutí osobních údajů nemusí být správce schopen zajistit vyřizování elektronické korespondence.

Práva subjektů údajů

Subjekt údajů má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, které o něm zpracovává, právo na opravu osobních údajů, právo na výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, právo na neúčinnost automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování, právo na přenositelnost osobních údajů, jakož i právo podat stížnost u dozorového úřadu. Subjekt údajů může svá práva uplatnit zasláním e-mailu na adresu jobs.sk@msg-life.com nebo písemně správci.

podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) a zák. č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen „zákon o OOP“).

Účelem tohoto přehledu je poskytnout Vám základní informace o zpracování Vašich osobních údajů, pokud jste zaměstnancem agentury dočasného zaměstnávání a vykonáváte u nás sjednanou práci.

Kompletní informace jsou k dispozici na personálním oddělení a na interních webových stránkách.

Identifikační a kontaktní údaje

Správcem, který zpracovává Vaše osobní údaje, je msg life Slovakia, sro, Hraničná 18, 821 05 Bratislava, IČO: 35800780 (dále jen „správce“).

V případě pochybností, dotazů ohledně zpracování Vašich osobních údajů, podnětů či stížností, domníváte-li se, že Vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně nebo nespravedlivě, nebo v případě uplatnění některého z Vašich práv, můžete se na nás kdykoliv obrátit zasláním emailu na: jobs.sk@msg-life.com, nebo písemně na adresu správce. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: email: dpo3@proenergy.sk.

Základní přehled zpracovatelských činností

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat při následujících zpracovatelských činnostech (IS):

Hlášení protispolečenské činnosti

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat, pokud jste anonymně oznámili možnou protispolečenskou činnost nebo pokud jste předmětem či účastníkem šetření ohledně možné protispolečenské činnosti podle zvláštního právního předpisu.

 • Kategorie subjektů údajů – fyzické osoby, které učinily oznámení o protispolečenském jednání nebo žádost o ochranu pro oznámení závažného protispolečenského jednání (nebo jejich příbuzní, pro které je ochrana požadována) a fyzické osoby, které jsou vyšetřovány na základě oznámení.
 • Kategorie osobních údajů – osobní údaje – obsažené v oznámení a údaje nezbytné k jeho prošetření (zejména běžné osobní identifikační údaje o oznamovateli, osobách zúčastněných na narušení bezpečnosti, podrobnosti oznámení (mohou zahrnovat údaje různé citlivosti).
 • Lhůta pro výmaz OÚ – 3 roky (ode dne obdržení oznámení).
 • Kategorie příjemců (externí) – (1) Úřad na ochranu oznamovatelů protispolečenské činnosti, účastníci řízení, jiný příslušný správní orgán, Policie Slovenské republiky, státní zastupitelství Slovenské republiky, soudy Slovenské republiky, jiný oprávněný subjekt.

Propagace

Vaše fotografie, videozáznamy, vaše recenze o nás a další informace o vás můžeme zpracovávat pouze v rozsahu a způsobem, kterým jste se zpracováním svých osobních údajů souhlasili. Tam, kde jsme vyhodnotili, že souhlas není nutný (nadbytečné, nepřiměřené úsilí apod.) pro daný účel, například jste se zúčastnili nebo budete navštěvovat akce pořádané správcem pro široké spektrum osob, můžeme pořizovat a zpracovávat fotografie popř. další záznamy v rámci našeho oprávněného zájmu. Shromážděné údaje můžeme použít pro účely pozitivní propagace, dokumentace a prezentace činnosti správce. Je v našem zájmu činnost správce dokumentovat a prezentovat/propagovat v rámci budování dobrých vnitřních vztahů i vnějších vztahů vůči správci a zachování našeho dobrého jména. Pokud si nepřejete, aby byly vaše fotografie, videozáznamy nebo další související údaje použity pro dokumentační, prezentační/propagační účely, můžete svá práva (vznést námitku proti zpracování nebo odvolat souhlas) uplatnit prostřednictvím kontaktů uvedených na začátku této informace.

 • Kategorie subjektů údajů – zaměstnanci (včetně osob v obdobném pracovním vztahu) jiné fyzické osoby.
 • Kategorie osobních údajů – osobní údaje (běžné – zejména identifikační, zachycené na fotografii, obrazovém/zvukovém záznamu, jiné související s projevy osobní povahy).
 • Lhůta pro výmaz OÚ – Doba trvání pracovního poměru nebo po skončení účelu (5 let), se nevztahuje na dokumenty/záznamy s trvalou dokumentární hodnotou ve smyslu zákona o archivech a registrech.
 • Kategorie příjemců (externí) – (1) jiný oprávněný subjekt

Personální agentura

Pokud jste zaměstnancem agentury dočasného zaměstnávání, můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat v souvislosti s plněním Vaší pracovní smlouvy se zaměstnavatelem a při plnění naší zákonné povinnosti, zejména vést o Vás evidenci pro účely zajištění přístupu do našich prostor, evidence docházky, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, školení, sociální služby, zajištění vhodných pracovních podmínek a podmínek zaměstnání.

 • Kategorie subjektů údajů – agenturní zaměstnanci, bývalí agenturní zaměstnanci.
 • Kategorie osobních údajů – osobní údaje (běžné – identifikační údaje, údaje v rámci plnění smlouvy o dočasném přidělení – mohou být údaje týkající se osobního, profesního života, údaje týkající se zdraví (např. pracovní způsobilost, úraz, těhotenství), atd.).
 • Lhůta pro výmaz OÚ – 5 let.
 • Kategorie příjemců (externí) – 1a) Agentura dočasného zaměstnávání, (1b) Cizinecká policie Slovenské republiky, (1c) jiný oprávněný subjekt, (2) poskytovatel služeb BOZP a OP, školitelé.

Technická a organizační opatření

Abychom zachovali vaši i naši bezpečnost (včetně vašich osobních údajů), prokázali splnění naší zákonné povinnosti a prokázali, uplatňovali, hájili naše právní nároky nebo nároky třetích stran, můžeme zpracovávat záznamy o vašich osobních údajích. V závislosti na potřebě to může být například:

 1. záznamy o vašem souhlasu se zpracováním vašich údajů,
 2. záznamy o plnění naší informační povinnosti vůči vám,
 3. záznamy o tom, jak byla vaše žádost vyřízena,
 4. záznam o přístupu a majetku, který máte povolen/přiřazen, a o tom, jak jsou používány, pokud jsme vám takový přístup/přidělení povolili/přidělili,
 5. záznamy, které jsou nezbytné pro šetření bezpečnostních incidentů a porušení zabezpečení osobních údajů,
 6. záznamy (certifikáty), pokud jsme vás proškolili,
 7. záznamy, pokud jste přísahali mlčenlivost,
 8. záznamy, pokud jste byli součástí naší kontrolní činnosti, auditu,
 9. další záznamy týkající se plnění přijatých technických a organizačních opatření.

Zpracování je v oprávněném zájmu správce a je také povinností podle GDPR. Záznamy mohou být použity pro stanovení odpovědnosti vůči Vám a jako důkazní materiál k prokázání, uplatnění nebo obhajobě právních nároků správce nebo třetí osoby (zejména v souvislosti s ohrožením/narušením bezpečnosti, včetně ochrany lidského života a zdraví), majetková, finanční nebo majetková škoda, přerušení podnikání, poškození dobrého jména, únik know-how apod.).

 • Kategorie subjektů údajů
 • zaměstnanci, pověřenec pro ochranu osobních údajů, žadatelé o uplatnění práv, osoby, vůči nimž správce plní povinnosti podle GDPR, osoby zúčastněné nebo řešené v případě bezpečnostního incidentu, zpracovatele, další externí subjekty (např. pokud byly osoby přizvány k řešené problematice – konzultanti, auditoři, právníci,) zaměstnanci úřadů na základě zvláštní legislativy (např. zaměstnanci dozorového úřadu v rámci konzultační, kontrolní činnosti) apod.
 • Kategorie osobních údajů – osobní údaje (běžné – identifikační, kontaktní údaje, které však mohou být doplněny o další nezbytné údaje různé povahy dle povahy věci – např. přihlašovací údaje, údaje týkající se uživatele/ chování pachatele (např. protokoly přihlášení, odhlášení, aktivity), údaje nutné k ověření totožnosti osoby, která o výkon práva požádala, údaje naznačující porušení vnitřních předpisů (např. obcházení nastavení zabezpečení apod.), atd.
 • Lhůta pro výmaz OÚ – Dle kapitoly „Evidence, archivace“ Zásad ochrany osobních údajů a Zásad zabezpečení osobních údajů (většina záznamů je uchovávána 3 roky a méně, záznamy o výmazu nebo obsahující smlouvy 5 let, některé záznamy trvale – například týkající se řešení bezpečnostních incidentů, hodnocení dopadů, informování subjektů údajů atd.).
 • Kategorie příjemců (externí) – (1a,5) pověřenec pro ochranu osobních údajů, Úřad na ochranu osobních údajů Slovenské republiky, (1b,5) Policie, Prokuratura Slovenské republiky, soudy Slovenské republiky, (1c) ostatní oprávněný subjekt.

Údaje z některých výše uvedených zpracovatelských operací mohou být v případě potřeby a v nezbytném rozsahu použity v rámci prokazování, výkonu nebo obhajoby našich právních nároků nebo právních nároků třetí strany (např. zpřístupnění údajů orgánům činným v trestním řízení), soudní exekutoři, advokáti apod.), v soudních či mimosoudních řízeních, vymáhání dluhů apod.

Některé ze získaných osobních údajů (např. certifikáty, záznamy, jiné dokumenty potvrzující danou skutečnost apod.) mohou být uchovávány a používány jako „důkazy“ pro účely auditů, kontrolních činností třetích stran, v rámci ověřování řádného plnění povinností správce ve smyslu legislativních požadavků či jiných požadavků (smluvních, sektorových apod.).

Vaše práva

Jako subjekt údajů, o kterém zpracováváme osobní údaje, máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů podle GDPR a zákona DPA práva, a to právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme, právo na opravu (nebo případně právo na opravu vašich osobních údajů), právo na opravu vašich osobních údajů (případně právo na opravu vašich osobních údajů). Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, právo na neúčinnost automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování, právo na přenositelnost osobních údajů, právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.

Pokud se rozhodnete uplatnit některé ze svých práv, můžete tak učinit prostřednictvím našeho formuláře žádosti, který je dostupný v kompletních informacích o zpracování vašich osobních údajů. Pokud nejste spokojeni s naší odpovědí, nebo se domníváte, že jsme porušili Vaše práva nebo Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně, nezákonně apod., máte možnost podat stížnost – návrh na zahájení řízení u dozorového úřadu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů Slovenské republiky.

podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) a zák. Ne. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých zákonů (dále jen „zákon o OOP“).

Účelem tohoto přehledu je poskytnout vám základní informace o zpracování vašich osobních údajů, pokud jste projevili zájem o naše služby nebo naše služby využíváte.

Veškeré podrobnosti jsou k dispozici na vyžádání na níže uvedených e-mailových adresách.

Identifikační a kontaktní údaje

Správcem, který zpracovává Vaše osobní údaje, je msg life Slovakia, sro, Hraničná 18, 821 05 Bratislava, IČO: 35800780 (dále jen „Správce“).
V případě pochybností, dotazů ohledně zpracování Vašich osobních údajů, podnětů či stížností, domníváte-li se, že Vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně nebo nespravedlivě, nebo v případě uplatnění některého z Vašich práv, můžete se na nás kdykoliv obrátit zasláním emailu na: jobs.sk@msg-life.com, nebo písemně na adresu správce. Kontaktní údaje osoby odpovědné za dohled nad zpracováním osobních údajů: email: dpo3@proenergy.sk.

Základní přehled zpracovatelských činností

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat při následujících zpracovatelských činnostech (IS):

Účetní doklady

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat v souvislosti s plněním smlouvy s vámi za účelem plnění účetních a daňových povinností podle zvláštních právních předpisů.

 • Kategorie subjektů údajů – klienti/smluvní partneři správce, plátci daně správce
 • Kategorie osobních údajů – osobní identifikace, kontaktní, finanční/platební, další údaje-podobnosti související s plněním smlouvy, účetní a daňové povinnosti.
 • Lhůta pro výmaz OU – 10 let.
 • Kategorie příjemců (externí) – (1a) správce daně, (1b) auditoři, (1c) jiný oprávněný subjekt

Hlášení protispolečenské činnosti

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat, pokud jste anonymně oznámili možnou protispolečenskou činnost nebo pokud jste předmětem či účastníkem šetření ohledně možné protispolečenské činnosti podle zvláštního právního předpisu.

 • Kategorie subjektů údajů – fyzické osoby, které učinily oznámení o protispolečenském jednání nebo žádost o ochranu pro oznámení závažného protispolečenského jednání (nebo jejich příbuzní, pro které je ochrana požadována) a fyzické osoby, které jsou vyšetřovány dne základ oznámení.
 • Kategorie osobních údajů – osobní údaje – obsažené v oznámení a údaje nezbytné k jeho prošetření (zejména běžné osobní identifikační údaje o oznamovateli, osobách zúčastněných na porušení, podrobnosti oznámení (mohou zahrnovat údaje různé citlivosti) ).
 • Lhůta pro výmaz OA – 3 roky (ode dne obdržení oznámení).
 • Kategorie příjemců (externí) – (1) Úřad na ochranu oznamovatelů protispolečenské činnosti, účastníci řízení, jiný příslušný správní orgán, Policie Slovenské republiky, státní zastupitelství Slovenské republiky, soudy sp. Slovenská republika, jiný oprávněný subjekt.

Cookies

Pokud si prohlížíte obsah našich webových stránek, můžeme zpracovávat vaše osobní údaje za účelem poskytování a zlepšování služeb, vývoje nových služeb, ochrany uživatelů a zajištění efektivního vyhledávání a reklamy. V případě údajů, které nejsou čistě technické, potřebujeme k takovému zpracování váš dobrovolný souhlas s používáním cookies.

 • Kategorie subjektů údajů – uživatelů webových stránek správce.
 • Kategorie osobních údajů – osobní údaje (běžné – přímo či nepřímo identifikovatelné, lokalizační údaje).
 • Lhůta pro výmaz OA – po uplynutí doby udělení souhlasu (pokud souhlas subjekt údajů neobnoví).
 • Kategorie příjemce (externí) – (1) jiný oprávněný subjekt.

Technická a organizační opatření

Abychom zachovali vaši i naši bezpečnost (včetně vašich osobních údajů), prokázali splnění naší zákonné povinnosti a prokázali, uplatňovali, hájili naše právní nároky nebo nároky třetích stran, můžeme zpracovávat záznamy o vašich osobních údajích. V závislosti na potřebě to může být například:

 1. záznamy o vašem souhlasu se zpracováním vašich údajů,
 2. záznamy o plnění naší informační povinnosti vůči vám,
 3. záznamy o tom, jak byla vaše žádost vyřízena,
 4. záznam o přístupu a majetku, který máte povolen/přiřazen, a o tom, jak jsou používány, pokud jsme vám takový přístup/přidělení povolili/přidělili,
 5. záznamy, které jsou nezbytné pro šetření bezpečnostních incidentů a porušení zabezpečení osobních údajů,
 6. záznamy (certifikáty), pokud jsme vás proškolili,
 7. záznamy, pokud jste přísahali mlčenlivost,
 8. záznamy, pokud jste byli součástí naší kontrolní činnosti, auditu,
 9. další záznamy týkající se plnění přijatých technických a organizačních opatření.

Zpracování je v oprávněném zájmu správce a je také povinností podle GDPR. Záznamy mohou být použity pro stanovení odpovědnosti vůči Vám a jako důkazní materiál k prokázání, uplatnění nebo obhajobě právních nároků provozovatele nebo třetí osoby (zejména v souvislosti s ohrožením/narušením bezpečnosti, včetně ochrany lidského života a zdraví). , majetková, finanční nebo majetková škoda, přerušení podnikání, poškození dobrého jména, únik know-how apod.).

 • Kategorie subjektů údajů – zaměstnanci, odpovědná osoba, žadatelé o uplatnění práv, osoby, vůči nimž správce plní povinnosti podle GDPR, osoby zúčastněné nebo řešené v případě bezpečnostního incidentu, zprostředkovatelé, další externí subjekty (např. pokud byly osoby přizvány k řešená problematika – konzultanti, auditoři, právníci,) zaměstnanci úřadů na základě zvláštní legislativy (např. zaměstnanci dozorového úřadu v rámci konzultační, kontrolní činnosti) apod.
 • Kategorie osobních údajů – osobní údaje (běžné – identifikační, kontaktní údaje, které však mohou být doplněny o další nezbytné údaje různé povahy dle povahy věci – např. přihlašovací údaje, údaje týkající se uživatele/ chování pachatele (např. protokoly přihlášení, odhlášení, aktivity), údaje nutné k ověření totožnosti osoby, která o výkon práva požádala, údaje naznačující porušení vnitřních předpisů (např. obcházení nastavení zabezpečení apod.), atd.
 • Lhůta pro výmaz OÚ – dle kapitoly „Evidence, archivace“ Zásad ochrany osobních údajů a Zásad zabezpečení osobních údajů (většina záznamů je uchovávána 3 roky a méně, záznamy o výmazu nebo obsahující smlouvy 5 let, některé záznamy trvale – například týkající se řešení bezpečnostních incidentů, hodnocení dopadů, informování subjektů údajů atd.).
 • Kategorie příjemců (externí) – (1a,5) odpovědná osoba, Úřad na ochranu osobních údajů Slovenské republiky, (1b,5) Policie, Prokuratura Slovenské republiky, soudy Slovenské republiky, (1c) ostatní oprávněný subjekt.

Údaje z některých výše uvedených zpracovatelských operací mohou být v případě potřeby a v nezbytném rozsahu použity v rámci prokazování, výkonu nebo obhajoby našich právních nároků nebo právních nároků třetí strany (např. zpřístupnění údajů orgánům činným v trestním řízení), soudní exekutoři, advokáti apod.), v soudních či mimosoudních řízeních, vymáhání dluhů apod.

Některé ze získaných osobních údajů (např. certifikáty, záznamy, jiné dokumenty potvrzující danou skutečnost apod.) mohou být uchovávány a používány jako „důkazy“ pro účely auditů, kontrolních činností třetích stran, v rámci ověřování řádného plnění povinností správce ve smyslu legislativních požadavků či jiných požadavků (smluvních, sektorových apod.).

Vaše práva

Jako subjekt údajů, o kterém zpracováváme osobní údaje, máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů podle GDPR a zákona DPA práva, a to právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme, právo na opravu (nebo případně právo na opravu vašich osobních údajů), právo na opravu vašich osobních údajů (případně právo na opravu vašich osobních údajů). Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, právo na neúčinnost automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování, právo na přenositelnost osobních údajů, právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.

Pokud se rozhodnete uplatnit některé ze svých práv, můžete využít náš formulář žádosti, který je k dispozici v úplných informacích o zpracování vašich osobních údajů. Pokud nejste spokojeni s naší odpovědí, nebo se domníváte, že jsme porušili Vaše práva nebo Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně, nezákonně apod., máte možnost podat stížnost – návrh na zahájení řízení u dozorového úřadu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů Slovenské republiky.

podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) a zák.č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých zákonů (dále jen „zákon o OOU“).

Účelem tohoto přehledu je poskytnout vám základní informace o zpracování vašich osobních údajů při vstupu a pohybu v našich provozovnách.

Veškeré podrobnosti na vyžádání poskytne personální oddělení.

Identifikační a kontaktní údaje

Správcem, který zpracovává Vaše osobní údaje, je msg life Slovakia, sro, Hraničná 18, 821 05 Bratislava, IČO: 35800780 (dále jen „Správce“).

V případě pochybností, dotazů ohledně zpracování Vašich osobních údajů, podnětů či stížností, domníváte-li se, že Vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně nebo nespravedlivě, nebo v případě uplatnění některého z Vašich práv, můžete se na nás kdykoliv obrátit zasláním emailu na: jobs.sk@msg-life.com, nebo písemně na adresu správce.

Kontaktní údaje osoby odpovědné za dohled nad zpracováním osobních údajů: email: dpo3@proenergy.sk.

Základní přehled zpracovatelských činností

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat při následujících zpracovatelských činnostech (IS):

Technická a organizační opatření

Můžeme zpracovávat záznamy o vašich osobních údajích při uplatňování technických a organizačních opatření přijatých správcem k zajištění přiměřené úrovně zabezpečení, k zachování souladu s požadavky GDPR a případně k prevenci. odstranění nepříznivých dopadů na subjekty údajů a správce. To může být např. o záznamy o školení zaměstnanců, mlčenlivost o osobách, které přicházejí do styku s osobními údaji, záznamy o vašem souhlasu se zpracováním osobních údajů, záznamy související s vyřizováním vašich žádostí o uplatnění práv, záznamy související s řešením bezpečnostních incidentů a narušení osobních údajů, záznamy o kontrolní činnosti, audity, kterých jste byli součástí, záznamy o přidělení/přeřazení majetku, přístupová práva, záznamy související s využíváním svěřeného majetku atd. Zpracování je v oprávněném zájmu správce a je také povinností podle GDPR. Záznamy mohou být použity pro stanovení odpovědnosti vůči Vám a jako důkazní materiál k prokázání, uplatnění nebo obhajobě právních nároků provozovatele nebo třetí osoby (zejména v souvislosti s ohrožením/narušením bezpečnosti, včetně ochrany lidského života a zdraví). , majetková, finanční nebo majetková škoda, přerušení podnikání, poškození dobrého jména, únik know-how apod.).

 • Kategorie subjektů údajů – zaměstnanci, odpovědná osoba, žadatelé o uplatnění práv, osoby, vůči nimž správce plní povinnosti podle GDPR, osoby zúčastněné nebo řešené v případě bezpečnostního incidentu, zprostředkovatelé, další externí subjekty (např. pokud byly osoby přizvány k řešená problematika – konzultanti, auditoři, právníci,) zaměstnanci úřadů na základě zvláštní legislativy (např. zaměstnanci dozorového úřadu v rámci konzultační, kontrolní činnosti) apod.
 • Kategorie osobních údajů – osobní údaje (běžné – identifikační, kontaktní údaje, které však mohou být doplněny o další nezbytné údaje různé povahy dle povahy věci – např. přihlašovací údaje, údaje týkající se uživatele/pachatele chování (např. protokoly přihlášení, odhlášení, aktivity), údaje nutné k ověření totožnosti osoby, která o výkon práva požádala, údaje naznačující porušení vnitřních předpisů (např. obcházení nastavení zabezpečení apod.) atd. .
 • Lhůta pro výmaz OÚ – dle kapitoly „Evidence, archivace“ Zásad ochrany osobních údajů a Zásad zabezpečení osobních údajů (většina záznamů je uchovávána 3 roky a méně, záznamy o výmazu nebo obsahující smlouvy 5 let, některé záznamy trvale – například týkající se řešení bezpečnostních incidentů, hodnocení dopadů, informování subjektů údajů atd.).
 • Kategorie příjemců (externí) – (1a,5) odpovědná osoba, Úřad na ochranu osobních údajů Slovenské republiky, (1b,5) Policie, Prokuratura Slovenské republiky, soudy Slovenské republiky, (1c) ostatní oprávněný subjekt.

Údaje z některých výše uvedených zpracovatelských operací mohou být v případě potřeby a v nezbytném rozsahu použity v rámci prokazování, výkonu nebo obhajoby našich právních nároků nebo právních nároků třetí strany (např. zpřístupnění údajů orgánům činným v trestním řízení), soudní exekutoři, advokáti apod.), v soudních či mimosoudních řízeních, vymáhání pohledávek apod. Některé získané osobní údaje (např. potvrzení, záznamy, jiné dokumenty potvrzující danou skutečnost apod.) mohou být uchovávány a použity jako „důkaz“ pro účely auditů, kontrolní činnosti třetích osob, v rámci ověřování řádného plnění povinností správce z hlediska legislativních požadavků či jiných požadavků (smluvních, sektorových apod.).

Vaše práva

Jako subjekt údajů, o kterém zpracováváme osobní údaje, máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů podle GDPR a zákona DPA práva, a to právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme, právo na opravu (nebo případně právo na opravu vašich osobních údajů), právo na opravu vašich osobních údajů (případně právo na opravu vašich osobních údajů). Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, právo na neúčinnost automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování, právo na přenositelnost osobních údajů, právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.

Pokud se rozhodnete uplatnit některé ze svých práv, můžete využít náš formulář žádosti, který je k dispozici v úplných informacích o zpracování vašich osobních údajů. Pokud nejste spokojeni s naší odpovědí, nebo se domníváte, že jsme porušili Vaše práva nebo Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně, nezákonně apod., máte možnost podat stížnost – návrh na zahájení řízení u dozorového úřadu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů Slovenské republiky.

podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) a zák. č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých zákonů (dále jen „zákon o OOU“).

Účelem tohoto přehledu je poskytnout vám základní informace o zpracování vašich osobních údajů, pokud jste naším obchodním partnerem.

Veškeré podrobnosti jsou k dispozici na vyžádání na personálním oddělení.

Identifikační a kontaktní údaje

Správcem, který zpracovává Vaše osobní údaje, je msg life Slovakia, sro, Hraničná 18, 821 05 Bratislava, IČO: 35800780 (dále jen „správce“).

V případě pochybností, dotazů ohledně zpracování Vašich osobních údajů, podnětů či stížností, domníváte-li se, že Vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně nebo nespravedlivě, nebo v případě uplatnění některého z Vašich práv, můžete se na nás kdykoliv obrátit zasláním emailu na: jobs.sk@msg-life.sk, nebo písemně na adresu správce.

Kontaktní údaje osoby odpovědné za dohled nad zpracováním osobních údajů: email: dpo3@proenergy.sk.

Základní přehled zpracovatelských činností

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat při následujících zpracovatelských činnostech (IS):

Účetní doklady

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat v souvislosti s plněním smlouvy s vámi za účelem plnění účetních a daňových povinností podle zvláštních právních předpisů.

 • Kategorie subjektů údajů – klienti/smluvní partneři správce, plátci daně správce
 • Kategorie osobních údajů – osobní identifikace, kontaktní, finanční/platební, další údaje-podobnosti související s plněním smlouvy, účetní a daňové povinnosti.
 • Lhůta pro výmaz OU – 10 let.
 • Kategorie příjemců (externí) – (1a) správce daně, (1b) auditoři, (1c) jiný oprávněný subjekt

Hlášení protispolečenské činnosti

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat, pokud jste učinili neanonymní oznámení o možné protispolečenské činnosti nebo pokud jste předmětem či účastníkem šetření možného protispolečenského jednání podle zvláštního právního předpisu.

 • Kategorie subjektů údajů – fyzické osoby, které učinily oznámení o protispolečenském jednání nebo žádost o ochranu pro oznámení závažného protispolečenského jednání (nebo jejich příbuzní, pro které je ochrana požadována) a fyzické osoby, které jsou vyšetřovány dne základ oznámení.
 • Kategorie osobních údajů – osobní údaje – obsažené v oznámení a údaje nezbytné k jeho prošetření (zejména běžné osobní identifikační údaje o oznamovateli, osobách zúčastněných na porušení, podrobnosti oznámení (mohou zahrnovat údaje různé citlivosti) ).
 • Lhůta pro výmaz OA – 3 roky (ode dne obdržení oznámení).
 • Kategorie příjemců (externí) – 1) Úřad na ochranu oznamovatelů protispolečenské činnosti, účastníci řízení, jiný příslušný správní orgán, Policie Slovenské republiky, státní zastupitelství Slovenské republiky, soudy Slovenské republiky republika, jiný oprávněný subjekt.

Evidence obchodních partnerů

Vaše identifikační a kontaktní údaje můžeme zpracovávat, pokud jste naším obchodním partnerem (nebo jím určená kontaktní osoba) a tyto údaje potřebujeme pro plnění našeho obchodního vztahu. Právním základem je oprávněný zájem.

 • Kategorie subjektů údajů – obchodní partneři správce a zaměstnanci obchodního partnera.
 • Kategorie osobních údajů – osobní údaje (běžné – identifikační a kontaktní údaje v rozsahu vizitek).
 • Lhůta pro výmaz OU – 1 rok.
 • Kategorie příjemce (externí) – (1) jiný oprávněný subjekt.

Technická a organizační opatření

Abychom zachovali vaši i naši bezpečnost (včetně vašich osobních údajů), prokázali splnění naší zákonné povinnosti a prokázali, uplatňovali, hájili naše právní nároky nebo nároky třetích stran, můžeme zpracovávat záznamy o vašich osobních údajích. V závislosti na potřebě to může být například:

 1. záznamy o vašem souhlasu se zpracováním vašich údajů,
 2. záznamy o plnění naší informační povinnosti vůči vám,
 3. záznamy o tom, jak byla vaše žádost vyřízena,
 4. záznam o přístupu a majetku, který máte povolen/přiřazen, a o tom, jak jsou používány, pokud jsme vám takový přístup/přidělení povolili/přidělili,
 5. záznamy, které jsou nezbytné pro šetření bezpečnostních incidentů a porušení zabezpečení osobních údajů,
 6. záznamy (certifikáty), pokud jsme vás proškolili,
 7. záznamy, pokud jste přísahali mlčenlivost,
 8. záznamy, pokud jste byli součástí naší kontrolní činnosti, auditu,
 9. další záznamy týkající se plnění přijatých technických a organizačních opatření.

Zpracování je v oprávněném zájmu správce a je také povinností podle GDPR. Záznamy mohou být použity pro stanovení odpovědnosti vůči Vám a jako důkazní materiál k prokázání, uplatnění nebo obhajobě právních nároků provozovatele nebo třetí osoby (zejména v souvislosti s ohrožením/narušením bezpečnosti, včetně ochrany lidského života a zdraví). , majetková, finanční nebo majetková škoda, přerušení podnikání, poškození dobrého jména, únik know-how apod.).

 • Kategorie subjektů údajů – zaměstnanci, odpovědná osoba, žadatelé o uplatnění práv, osoby, vůči nimž správce plní povinnosti podle GDPR, osoby zúčastněné nebo řešené v případě bezpečnostního incidentu, zprostředkovatelé, další externí subjekty (např. pokud byly osoby přizvány k řešená problematika – konzultanti, auditoři, právníci,) zaměstnanci úřadů na základě zvláštní legislativy (např. zaměstnanci dozorového úřadu v rámci konzultační, kontrolní činnosti) apod.
 • Kategorie osobních údajů – osobní údaje (běžné – identifikační, kontaktní údaje, které však mohou být doplněny o další nezbytné údaje různé povahy dle povahy věci – např. přihlašovací údaje, údaje týkající se uživatele/ chování pachatele (např. protokoly přihlášení, odhlášení, aktivity), údaje nutné k ověření totožnosti osoby, která o výkon práva požádala, údaje naznačující porušení vnitřních předpisů (např. obcházení nastavení zabezpečení apod.), atd.
 • Lhůta pro výmaz OÚ – Dle kapitoly „Evidence, archivace“ Zásad ochrany osobních údajů a Zásad zabezpečení osobních údajů (většina záznamů je uchovávána 3 roky a méně, záznamy o výmazu nebo obsahující smlouvy 5 let, některé záznamy trvale – například týkající se řešení bezpečnostních incidentů, hodnocení dopadů, informování subjektů údajů atd.).
 • Kategorie příjemců (externí) – (1a,5) odpovědná osoba, Úřad na ochranu osobních údajů Slovenské republiky, (1b,5) Policie, Prokuratura Slovenské republiky, soudy Slovenské republiky, (1c) ostatní oprávněný subjekt.

Údaje z některých výše uvedených zpracovatelských operací mohou být v případě potřeby a v nezbytném rozsahu použity v rámci prokazování, výkonu nebo obhajoby našich právních nároků nebo právních nároků třetí strany (např. zpřístupnění údajů orgánům činným v trestním řízení), soudní exekutoři, advokáti apod.), v soudních či mimosoudních řízeních, vymáhání dluhů apod.

Některé ze získaných osobních údajů (např. certifikáty, záznamy, jiné dokumenty potvrzující danou skutečnost apod.) mohou být uchovávány a používány jako „důkazy“ pro účely auditů, kontrolních činností třetích stran, v rámci ověřování řádného plnění povinností správce ve smyslu legislativních požadavků či jiných požadavků (smluvních, sektorových apod.).

Vaše práva

Jako subjekt údajů, o kterém zpracováváme osobní údaje, máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů podle GDPR a zákona DPA práva, a to právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme, právo na opravu (nebo případně právo na opravu vašich osobních údajů), právo na opravu vašich osobních údajů (případně právo na opravu vašich osobních údajů). Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, právo na neúčinnost automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování, právo na přenositelnost osobních údajů, právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.

Pokud se rozhodnete uplatnit některé ze svých práv, můžete tak učinit prostřednictvím našeho formuláře žádosti, který je dostupný v kompletních informacích o zpracování vašich osobních údajů. Pokud nejste spokojeni s naší odpovědí, nebo se domníváte, že jsme porušili Vaše práva nebo Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně, nezákonně apod., máte možnost podat stížnost – návrh na zahájení řízení u dozorového úřadu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů Slovenské republiky.

podle Čl. 13 a 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) a § 19 a § 20 zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých zákonů (dále jen „zákon o OOP“).

Účelem těchto informací je poskytnout vám informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, jak s nimi nakládáme, k jakým účelům je používáme, komu je můžeme zpřístupnit, kde můžete získat informace o vašich osobních údajích a uplatnit svá práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů.

Identifikační a kontaktní údaje

Správcem, který zpracovává Vaše osobní údaje, je msg life Slovakia, sro, Hraničná 18, 35 800 780 (dále jen „správce“).

Kontaktní údaje osoby odpovědné za dohled nad zpracováním osobních údajů: email: dpo3@proenergy.sk.

Pokud jste projevili zájem u nás pracovat (např. odesláním žádosti o zaměstnání, zasláním životopisu apod.), budeme zpracovávat Vaše osobní údaje následovně:

1 Účel zpracování osobních údajů a právní základ zpracování

Účelem zpracování osobních údajů je:

výběr vhodného personálu.
Osobní údaje jsou zpracovávány na základě:

 • (1) Čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. b) GDPR: smluvní a předsmluvní vztah se subjektem údajů,
 • (2) Čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. c) Nařízení GDPR: zákon č. 311/2001 Sb. Zákoník práce v platném znění, zákon č. 5/2004 Sb. zákon o službách zaměstnanosti a o změně a doplnění některých zákonů,
 • (3) Čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. a) GDPR: souhlas subjektu údajů (v případě poskytnutí údajů prostřednictvím doporučujícího zaměstnance uchování životopisu pro budoucí výběrová řízení),

2 Identifikace zpracovávaných osobních údajů subjektů údajů

Subjekty údajů, o kterých zpracováváme osobní údaje:

uchazečů o zaměstnání.

Rozsah osobních údajů, které zpracováváme:

osobní údaje uvedené v životopise a podkladech a vyplývající z posouzení vhodnosti uchazeče o zaměstnání.

Jedná se zejména o identifikaci, kontaktní údaje, údaje týkající se zvyklostí, preference uvedené v životopise nebo přímo na přijímacím pohovoru, finanční údaje – např. požadovaná, nabízená mzda.

3 Identifikace příjemců nebo jiných stran, které mohou mít přístup k osobním údajům

Kategorie příjemcůIdentifikace příjemců
(1) Instituce, organizace, dodavatelé nebo jiné strany, kterým přístup umožňují zvláštní právní předpisy a/nebo výkon veřejné moci (čl. 6 odst. 1 písm. c) ae) nařízení, např.:

-Zákon č. 5/2004 Sb. zákon o službách zaměstnanosti a o změně a doplnění některých zákonů,

-jiná legislativa.

(2) Zpracovatel na základě smlouvy (článek 28 GDPR)

(3) Jiný správce, pokud jste udělili souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR)

(4) Smluvní partner při plnění smlouvy mezi vámi a správcem (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR)

(5) jiná strana na základě oprávněného zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)

(1) Úřad práce sociální péče a rodiny (např. za účelem potvrzení o hledání zaměstnání), jiný oprávněný subjekt.

(5) msg systems ag, Robert-Buerkle-Strasse 1, 857 31 Ismaning/Mnichov, DPH: DE 129 420 400

4 Předání osobních údajů do třetí země/mezinárodní organizaci

Nesmí se uskutečnit žádný převod do třetí země nebo mezinárodní organizace.

5 Identifikace zdroje, ze kterého byly osobní údaje získány

Přímo subjektem údajů se souhlasem jiné osoby (doporučujícího zaměstnance).

6 Doba uchovávání osobních údajů

3 roky.

7 Profilování

Neuskutečňuje se.

8 Povinnost poskytnout osobní údaje

Neposkytnutí osobních údajů nezbytných pro výběr vhodného uchazeče může mít za následek neprovedení výběru a posouzení schopností a vlastností uchazeče.

Poskytnutí osobních údajů od doporučujícího zaměstnance je možné pouze s vaším dobrovolným souhlasem. Pokud prostřednictvím doporučujícího zaměstnance neposkytnete souhlas, životopis nebo jiné údaje, můžete osobní údaje poskytnout přímo nám.

Máte-li zájem o účast v budoucích soutěžích, musíte nám dát svůj dobrovolný souhlas. V případě neudělení souhlasu nebude správce osobní údaje zpracovávat déle, než je nezbytné pro posouzení vhodnosti uchazeče o zaměstnání pro dané pracovní místo.

Poskytnutí osobních údajů zpracovávaných podle zákoníku práce a zvláštních zákonů je zákonným požadavkem / smluvním požadavkem, resp. požadavek, který je nezbytný pro uzavření smlouvy. Subjekt údajů je povinen osobní údaje poskytnout, v případě jejich neposkytnutí správce nezajistí uzavření nebo plnění smlouvy subjektu údajů.

Práva subjektu údajů

Subjekt údajů má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, které o něm zpracovává, právo na opravu osobních údajů, právo na výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, právo na neúčinnost automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování, právo na přenositelnost osobních údajů, jakož i právo podat návrh u dozorového úřadu.

Pokud správce zpracovává osobní údaje na základě souhlasu subjektu údajů, má subjekt údajů právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založeného na souhlasu před jeho odvoláním. Subjekt údajů může svá práva uplatnit zasláním e-mailu na adresu jobs.sk@msg-life.com nebo písemně správci.

Pokud nám dobrovolně udělíte souhlas se zpracováním svých osobních údajů, uchováme důkaz o vašem souhlasu (v rozsahu souhlasu) po dobu 3 let od konce jeho platnosti, a to v rámci našeho oprávněného zájmu a abychom splnili naši zákonnou povinnost.

Můžeme jej uchovávat jako „důkaz“ pro účely auditů, kontrolních činností třetích stran, v rámci ověřování řádného plnění povinností správce podle legislativních požadavků nebo jiných požadavků (smluvních, sektorových apod.), nebo je používat pro účely prokazování, výkonu nebo obhajoby našich právních nároků (například poskytování údajů orgánům činným v trestním řízení, advokátům apod.), v rámci soudních či mimosoudních řízení apod.

podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) a zák. Ne. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých zákonů (dále jen „zákon o OOU“).

Účelem tohoto přehledu je poskytnout Vám základní informace o zpracování Vašich osobních údajů, pokud u nás pracujete na základě pracovněprávního vztahu nebo obdobného pracovního poměru.

Veškeré podrobnosti na vyžádání poskytne personální oddělení.

Identifikační a kontaktní údaje

Správcem, který zpracovává Vaše osobní údaje, je msg life Slovakia, sro, Hraničná 18, 821 05 Bratislava, IČO: 35800780 (dále jen „správce“).

V případě pochybností, dotazů ohledně zpracování Vašich osobních údajů, podnětů či stížností, domníváte-li se, že Vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně nebo nespravedlivě, nebo v případě uplatnění některého z Vašich práv, můžete se na nás kdykoliv obrátit zasláním emailu na: jobs.sk@msg-life.com, nebo písemně na adresu správce.

Kontaktní údaje osoby odpovědné za dohled nad zpracováním osobních údajů: email: dpo3@proenergy.sk.

Základní přehled zpracovatelských činností

Personalistika a mzdy (PAM)

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem vedení personální a mzdové agendy, při plnění zákonných povinností a povinností zaměstnavatele souvisejících s pracovněprávním vztahem nebo obdobným pracovním vztahem, včetně předsmluvních vztahů, projednávání změny smlouvy, nebo na základě vašeho dobrovolného souhlasu nebo z důvodu oprávněného zájmu správce nebo třetí strany v souvislosti s:

 1. zpracování kontaktních údajů v rámci plnění pracovních povinností a poskytování krizového řízení a řízení kontinuity provozu (IS 1.10, 1.11),
 2. sdílení údajů v rámci skupiny společností pro interní administrativní účely (zejména vedení interní evidence, kontakt, spolupráce, školení, schvalování platů/výhod) (IS 1.22).
 • Kategorie subjektů údajů – uchazeči o zaměstnání, zaměstnanci, bývalí zaměstnanci (včetně osob v obdobném pracovním vztahu), v závislosti na charakteru operace zpracování se osobní údaje mohou týkat také manželů/manželek zaměstnanců, nezaopatřených dětí zaměstnanců, rodičů nezaopatřených dětí zaměstnanců, blízkých příbuzných.
 • Kategorie osobních údajů – jednotlivé agendy PAM obsahují osobní údaje (včetně citlivých osobních údajů – zejména osobní údaje týkající se zdraví), které jsou relevantní pro práci, kterou má zaměstnanec vykonávat, vykonává nebo vykonával.
 • Lhůta pro výmaz osobních spisů – po dobu nezbytnou ke splnění účelu, jak je definován v zákoně o archivech a registracích (maximálně 70 let (od narození) v případě osobních spisů zaměstnanců).
 • Kategorie příjemců (externí) – (1) instituce a organizace, smluvní partneři, kterým zpracování umožňuje zvláštní právní předpis, včetně státních a veřejných orgánů pro výkon kontroly a dozoru, (2) zpracovatelé, (4) smluvní partneři, kterým zpracování umožňuje zveřejnění je nutné pro plnění smlouvy mezi subjekty údajů a správcem, (5) Osobní údaje mohou být v určitých případech sdíleny v rámci oprávněného zájmu, (3) V případě, že jste nám udělili dobrovolný souhlas popř. dal nám pokyn ke zveřejnění vašich osobních údajů, mohou nám být vaše osobní údaje zpřístupněny v souladu s následujícím

Správa registru (a korespondence)

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat ve smyslu zákonné povinnosti pro účely vedení správy registru, evidence pošty. Zpracování údajů z korespondence může být prováděno v rámci plnění smluvního vztahu nebo předsmluvního vztahu (sjednávání smlouvy, plnění smlouvy, vedení účetní evidence, vyřizování reklamací apod.), plnění zákonné povinnosti (např. upozornění na protispolečenskou činnost, vyřizování žádostí subjektů údajů, vedení registru), nebo v rámci oprávněného zájmu (např. vyřizování stížností, vedení evidence obchodních partnerů, zpracování neočekávaných/nevyžádaných sdělení).

 • Kategorie subjektů údajů – fyzické osoby – odesílatelé a příjemci korespondence.
 • Kategorie osobních údajů – osobní údaje (běžná identifikace např. titul, jméno, příjmení, podpis, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, další údaje různé citlivosti v rámci komunikace dle zákona č. 305/2013 Sb., nebo dobrovolně poskytnuty v rámci komunikace).
 • Lhůta pro výmaz OU – maximálně 10 let (matrika), uchovávání běžné a úřední korespondence 5 let.
 • Kategorie příjemců (externí) – (1) Ministerstvo vnitra Slovenské republiky, jiný oprávněný subjekt

Hlášení protispolečenské činnosti

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat, pokud jste anonymně oznámili možnou protispolečenskou činnost nebo pokud jste předmětem či účastníkem šetření ohledně možné protispolečenské činnosti podle zvláštního právního předpisu.

 • Kategorie subjektů údajů – fyzické osoby, které učinily oznámení o protispolečenském jednání nebo žádost o ochranu pro oznámení závažného protispolečenského jednání (nebo jejich příbuzní, pro které je ochrana požadována) a fyzické osoby, které jsou vyšetřovány dne základ oznámení.
 • Kategorie osobních údajů – osobní údaje – obsažené v oznámení a údaje nezbytné k jeho prošetření (zejména běžné osobní identifikační údaje o oznamovateli, osobách zúčastněných na porušení, podrobnosti oznámení (mohou zahrnovat údaje různé citlivosti) ).
 • Lhůta pro výmaz OA – 3 roky (ode dne obdržení oznámení).
 • Kategorie příjemců (externí) – (1) Úřad na ochranu oznamovatelů protispolečenské činnosti, účastníci řízení, jiný příslušný správní orgán, Policie Slovenské republiky, státní zastupitelství Slovenské republiky, soudy sp. Slovenská republika, jiný oprávněný subjekt.

Propagace

Vaše fotografie, videozáznamy, vaše recenze o nás a další informace o vás můžeme zpracovávat pouze v rozsahu a způsobem, kterým jste se zpracováním svých osobních údajů souhlasili. Tam, kde jsme vyhodnotili, že souhlas není nutný (nadbytečné, nepřiměřené úsilí apod.) pro daný účel, například jste se zúčastnili nebo budete navštěvovat akce pořádané provozovatelem pro široké spektrum osob, můžeme pořizovat a zpracovávat fotografie popř. další záznamy v rámci našeho oprávněného zájmu. Shromážděné údaje můžeme použít pro účely pozitivní propagace, dokumentace a prezentace činnosti provozovatele. Je v našem zájmu činnost provozovatele dokumentovat a prezentovat/propagovat v rámci budování dobrých vnitřních vztahů i vnějších vztahů vůči provozovateli a zachování našeho dobrého jména. Pokud si nepřejete, aby byly vaše fotografie, videozáznamy nebo další související údaje použity pro dokumentační, prezentační/propagační účely, můžete svá práva (vznést námitku proti zpracování nebo odvolat souhlas) uplatnit prostřednictvím kontaktů uvedených na začátku této informace.

 • Kategorie subjektů údajů – zaměstnanci (včetně osob v obdobném pracovním vztahu) jiné fyzické osoby.
 • Kategorie osobních údajů – osobní údaje (běžné – zejména identifikační, zachycené na fotografii, obrazovém/zvukovém záznamu, jiné související s projevy osobní povahy).
 • Lhůta pro výmaz OA – doba trvání pracovního poměru nebo po skončení účelu (5 let), se nevztahuje na dokumenty/záznamy s trvalou dokumentární hodnotou ve smyslu zákona o archivech a registrech.
 • Kategorie příjemců (externí) – (1) jiný oprávněný subjekt

Technická a organizační opatření

Abychom zachovali vaši i naši bezpečnost (včetně vašich osobních údajů), prokázali splnění naší zákonné povinnosti a prokázali, uplatňovali, hájili naše právní nároky nebo nároky třetích stran, můžeme zpracovávat záznamy o vašich osobních údajích. V závislosti na potřebě to může být například:

 1. záznamy o vašem souhlasu se zpracováním vašich údajů,
 2. záznamy o plnění naší informační povinnosti vůči vám,
 3. záznamy o tom, jak byla vaše žádost vyřízena,
 4. záznam o přístupu a majetku, který máte povolen/přiřazen, a o tom, jak jsou používány, pokud jsme vám takový přístup/přidělení povolili/přidělili,
 5. záznamy, které jsou nezbytné pro šetření bezpečnostních incidentů a porušení zabezpečení osobních údajů,
 6. záznamy (certifikáty), pokud jsme vás proškolili,
 7. záznamy, pokud jste přísahali mlčenlivost,
 8. záznamy, pokud jste byli součástí naší kontrolní činnosti, auditu,
 9. další záznamy týkající se plnění přijatých technických a organizačních opatření.

Zpracování je v oprávněném zájmu správce a je také povinností podle GDPR. Záznamy mohou být použity pro stanovení odpovědnosti vůči Vám a jako důkazní materiál k prokázání, uplatnění nebo obhajobě právních nároků provozovatele nebo třetí osoby (zejména v souvislosti s ohrožením/narušením bezpečnosti, včetně ochrany lidského života a zdraví). , majetková, finanční nebo majetková škoda, přerušení podnikání, poškození dobrého jména, únik know-how apod.).

 • Kategorie subjektů údajů – zaměstnanci, odpovědná osoba, žadatelé o uplatnění práv, osoby, vůči nimž správce plní povinnosti podle GDPR, osoby zúčastněné nebo řešené v případě bezpečnostního incidentu, zprostředkovatelé, další externí subjekty (např. pokud byly osoby přizvány k řešená problematika – konzultanti, auditoři, právníci,) zaměstnanci úřadů na základě zvláštní legislativy (např. zaměstnanci dozorového úřadu v rámci konzultační, kontrolní činnosti) apod.
 • Kategorie osobních údajů – osobní údaje (běžné – identifikační, kontaktní údaje, které však mohou být doplněny o další nezbytné údaje různé povahy dle povahy věci – např. přihlašovací údaje, údaje týkající se uživatele/ chování pachatele (např. protokoly přihlášení, odhlášení, aktivity), údaje nutné k ověření totožnosti osoby, která o výkon práva požádala, údaje naznačující porušení vnitřních předpisů (např. obcházení nastavení zabezpečení apod.), atd.
 • Lhůta pro výmaz OÚ – dle kapitoly „Evidence, archivace“ Zásad ochrany osobních údajů a Zásad zabezpečení osobních údajů (většina záznamů je uchovávána 3 roky a méně, záznamy o výmazu nebo obsahující smlouvy 5 let, některé záznamy trvale – například týkající se řešení bezpečnostních incidentů, hodnocení dopadů, informování subjektů údajů atd.).
 • Kategorie příjemců (externí) -(1a,5) odpovědná osoba, Úřad na ochranu osobních údajů Slovenské republiky, (1b,5) Policie, Prokuratura Slovenské republiky, soudy Slovenské republiky, (1c) ostatní oprávněný subjekt.

Údaje z některých výše uvedených zpracovatelských operací mohou být v případě potřeby a v nezbytném rozsahu použity v rámci prokazování, výkonu nebo obhajoby našich právních nároků nebo právních nároků třetí strany (např. zpřístupnění údajů orgánům činným v trestním řízení), soudní exekutoři, advokáti apod.), v soudních či mimosoudních řízeních, vymáhání dluhů apod.

Některé ze získaných osobních údajů (např. certifikáty, záznamy, jiné dokumenty potvrzující danou skutečnost apod.) mohou být uchovávány a používány jako „důkazy“ pro účely auditů, kontrolních činností třetích stran, v rámci ověřování řádného plnění povinností správce ve smyslu legislativních požadavků či jiných požadavků (smluvních, sektorových apod.).

Vaše práva

Jako subjekt údajů, o kterém zpracováváme osobní údaje, máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů podle GDPR a zákona DPA práva, a to právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme, právo na opravu (nebo případně právo na opravu vašich osobních údajů), právo na opravu vašich osobních údajů (případně právo na opravu vašich osobních údajů). Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, právo na neúčinnost automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování, právo na přenositelnost osobních údajů, právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.

Pokud se rozhodnete uplatnit některé ze svých práv, můžete tak učinit prostřednictvím našeho formuláře žádosti, který je dostupný v kompletních informacích o zpracování vašich osobních údajů. Pokud nejste spokojeni s naší odpovědí, nebo se domníváte, že jsme porušili Vaše práva nebo Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně, nezákonně apod., máte možnost podat stížnost – návrh na zahájení řízení u dozorového úřadu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů Slovenské republiky.

podle Čl. 13 a 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) a § 19 a § 20 zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých zákonů (dále jen „zákon o OOP“).

Účelem těchto informací je poskytnout vám informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, jak s nimi nakládáme, k jakým účelům je používáme, komu je můžeme zpřístupnit, kde můžete získat informace o vašich osobních údajích a uplatnit svá práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů.

Identifikační a kontaktní údaje

Správcem, který zpracovává Vaše osobní údaje, je msg life Slovakia, sro, Hraničná 18, 821 05 Bratislava (dále jen „správce“).

V případě pochybností, dotazů ohledně zpracování Vašich osobních údajů, podnětů či stížností, domníváte-li se, že Vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně nebo nespravedlivě, nebo v případě uplatnění některého z Vašich práv, můžete se na nás kdykoliv obrátit zasláním emailu na: jobs.sk@msg-life.com, nebo písemně na adresu správce. Vaši korespondenci se budeme snažit vyřídit co nejdříve, odpovíme však maximálně do 1 měsíce od data přijetí. V určitých případech můžeme potřebovat doplnit informace k identifikaci a ověření vaší identity, abychom mohli zpracovat vaši žádost.

Přijaté dotazy, podněty, žádosti o vaše práva atd. mohou být poskytnuty ke zpracování našemu externímu správci údajů, který zajišťuje nezávislý dohled nad správným a bezpečným zpracováním vašich osobních údajů. V případě zájmu se můžete také obrátit přímo na odpovědnou osobu: email: dpo3@proenergy.sk.

Pokud jste si vědomi nebo máte podezření, že došlo k narušení bezpečnosti osobních údajů, tzv. došlo k úniku dat, informujte nás prosím neprodleně zasláním e-mailu na adresu: jobs.sk@msg-life.com.

Verze V1.0
Datum účinnosti Od 1.5.2023
Důvod aktualizace původní verze –

Přehled zpracovatelských činností

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat při následujících zpracovatelských činnostech (IS):

 • Vedení matriky (a korespondence) – Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat na základě zákonné povinnosti pro účely vedení matriky, evidence pošty. Zpracování údajů z korespondence může být prováděno v rámci plnění smluvního vztahu nebo předsmluvního vztahu (sjednávání smlouvy, plnění smlouvy, vedení účetní evidence, vyřizování reklamací apod.), plnění zákonné povinnosti (např. upozornění na protispolečenskou činnost, vyřizování žádostí subjektů údajů, vedení registru), nebo v rámci oprávněného zájmu (např. vyřizování stížností, vedení evidence obchodních partnerů, zpracování neočekávaných/nevyžádaných sdělení).
 • Hlášení protispolečenské činnosti – Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat, pokud jste učinili neanonymní oznámení o možné protispolečenské činnosti nebo pokud jste předmětem či účastníkem šetření možného protispolečenského jednání podle konkrétní zákonné ustanovení.
 • Firemní agenda – Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat, jste-li spolupracovníkem správce za účelem plnění firemních povinností správce. Právním základem je zákonná povinnost.
 • Propagace – Vaše fotografie, videozáznamy, Vaše recenze o nás a další informace o Vás můžeme zpracovávat pouze v rozsahu a způsobem, jakým jste se zpracováním svých osobních údajů souhlasili. Tam, kde jsme vyhodnotili, že souhlas není nutný (nadbytečné, nepřiměřené úsilí apod.) pro daný účel, například jste se zúčastnili nebo budete navštěvovat akce pořádané provozovatelem pro široké spektrum osob, můžeme pořizovat a zpracovávat fotografie popř. další záznamy v rámci našeho oprávněného zájmu. Shromážděné údaje můžeme použít pro účely pozitivní propagace, dokumentace a prezentace činnosti provozovatele. Je v našem zájmu činnost provozovatele dokumentovat a prezentovat/propagovat v rámci budování dobrých vnitřních vztahů i vnějších vztahů vůči provozovateli a zachování našeho dobrého jména. Pokud si nepřejete, aby byly vaše fotografie, videozáznamy nebo další související údaje použity pro dokumentační, prezentační/propagační účely, můžete svá práva (vznést námitku proti zpracování nebo odvolat souhlas) uplatnit prostřednictvím kontaktů uvedených na začátku této informace.
 • Cookies – pokud si prohlížíte obsah našich webových stránek, můžeme zpracovávat vaše osobní údaje za účelem poskytování a zlepšování služeb, vývoje nových služeb, ochrany uživatelů a zajištění efektivního vyhledávání a reklamy. V případě údajů, které nejsou čistě technické, potřebujeme k takovému zpracování váš dobrovolný souhlas s používáním cookies.
 • Technická a organizační opatření – za účelem zachování vaší i naší bezpečnosti (včetně vašich osobních údajů), k prokázání splnění naší zákonné povinnosti a k prokázání, výkonu, obhajobě našich právních nároků nebo právních nároků třetích osob, můžeme zpracovávat záznamy o vaše osobní údaje. V závislosti na potřebě to může být například:
 • záznamy o vašem souhlasu se zpracováním vašich údajů,
 • záznamy o plnění naší informační povinnosti vůči vám,
 • záznamy o tom, jak byla vaše žádost vyřízena,
 • záznamy o přístupech a udělených/přidělených aktivech a jejich použití, pokud
 • jsme povolili/přidělili,
 • záznamy nezbytné pro vyšetřování bezpečnostních incidentů; a
 • únik dat,
 • záznamy (certifikáty), pokud jsme vás proškolili,
 • záznamy, pokud jste přísahali mlčenlivost,
 • záznamy, pokud jste byli součástí naší kontrolní činnosti, auditu,
 • další záznamy týkající se plnění přijatých technických a organizačních opatření.

Zpracování je v oprávněném zájmu správce a je také povinností podle GDPR.

Záznamy mohou být použity pro stanovení odpovědnosti vůči Vám a jako důkazní materiál k prokázání, uplatnění nebo obhajobě právních nároků provozovatele nebo třetí osoby (zejména v souvislosti s ohrožením/narušením bezpečnosti, včetně ochrany lidského života a zdraví). , majetková, finanční nebo majetková škoda, přerušení podnikání, poškození dobrého jména, únik know-how apod.).

Údaje z některých výše uvedených zpracovatelských operací mohou být v případě potřeby a v nezbytném rozsahu použity v rámci prokazování, výkonu nebo obhajoby našich právních nároků nebo právních nároků třetí strany (např. zpřístupnění údajů orgánům činným v trestním řízení), soudní exekutoři, advokáti apod.), v soudních či mimosoudních řízeních, vymáhání dluhů apod.

Některé ze získaných osobních údajů (např. certifikáty, záznamy, jiné dokumenty potvrzující danou skutečnost apod.) mohou být uchovávány a používány jako „důkazy“ pro účely auditů, kontrolních činností třetích stran, v rámci ověřování řádného plnění povinností správce ve smyslu legislativních požadavků či jiných požadavků (smluvních, sektorových apod.).

Některé ze shromážděných údajů mohou být použity pro interní statistické účely správce, pro zlepšení procesů a služeb, ale pouze v nezbytném rozsahu a pokud možno s využitím bezpečnostních prvků anonymizace nebo pseudonymizace a šifrování.

Doplňující všeobecné informace

Vaše osobní údaje v rámci výše uvedených zpracovatelských činností zpracováváme v souladu se zásadami zpracování osobních údajů tak, abychom Vaše osobní údaje zpracovávali v rozsahu nezbytném pro dosažení zamýšleného zákonného účelu a uchovávali je po dobu nezbytně nutnou v souladu s aktuálním právní předpisy (zejména zákon o archivech a registrech). Jednotlivé lhůty pro výmaz jsou uvedeny v části „Podrobnosti o činnostech zpracování“ této informace. Tyto lhůty mohou být ve výjimečných případech prodlouženy, zejména v souvislosti s prokazováním, uplatňováním nebo obhajobou právních nároků.

Vaše osobní údaje získáváme především od Vás jako subjektu údajů (nebo od Vašeho zákonného zástupce), v opačném případě, pokud je získáme z jiných zdrojů, Vás o této skutečnosti transparentně informujeme a zajistíme, aby tyto údaje byly získávány zákonným způsobem (např. , s vaším souhlasem) a jsou správné a aktuální. V případě jakékoli změny vašich osobních údajů vás žádáme o nahlášení této změny.

Přístup k Vašim osobním údajům mají pouze naše oprávněné osoby, které byly řádně proškoleny o pravidlech a povinnostech zpracování Vašich osobních údajů a zavázaly se zachovávat mlčenlivost o Vašich osobních údajích, se kterými přijdou do styku.

K vašim osobním údajům mohou mít přístup také externí příjemci a další strany, kterým to povolují nebo vyžadují zvláštní právní předpisy nebo výkon veřejné moci. Jedná se zejména o organizace a instituce (včetně orgánů státní správy a veřejné moci pro výkon kontroly a dozoru), ale mohou to být i smluvní partneři mající postavení nezávislého správce ve smyslu zvláštního předpisu, případně další osoby/subjekty regulované zákon. Dále můžeme vaše osobní údaje sdílet se zpracovateli, se kterými jsme se zavázali zpracovávat vaše osobní údaje a kteří se zavázali přijmout vhodná opatření k zachování ochrany zpracovávaných osobních údajů.

Osobní údaje mohou být v určitých případech sdíleny v rámci skupiny společností msg life pro interní administrativní účely nebo s jinou stranou pro oprávněný zájem. Pokud jste nám udělili dobrovolný souhlas nebo jste nás pověřili zpřístupněním svých údajů, mohou být vaše osobní údaje zpřístupněny také dalším příjemcům. Vaše osobní údaje mohou být rovněž sdíleny se smluvními partnery za účelem plnění smlouvy mezi vámi a správcem. Konkrétní seznam příjemců pro každou činnost zpracování je uveden v části „Podrobnosti o činnostech zpracování“ těchto informací.

Prostřednictvím těchto informací vás budeme informovat o jakémkoli přenosu osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím. V případě takového předání je tato skutečnost uvedena v části „podrobnosti o činnostech zpracování“ těchto informací spolu se zárukami pro takové předání, což může být zejména (i) rozhodnutí Komise, že země nebo mezinárodní organizace poskytuje přiměřené záruky, (ii) podepsané standardní smluvní doložky mezi dovozcem údajů a vývozcem údajů, (iii) přijatá závazná podniková pravidla, (iv) nebo platí jedna z výjimek pro konkrétní situace (například vaše výslovná souhlas) atd.

Tyto a další konkrétní informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou uvedeny samostatně pro každou zpracovatelskou činnost v části „Podrobnosti o zpracovatelských činnostech“ těchto informací.

Vaše práva

Jako subjekt údajů, o kterém zpracováváme osobní údaje, máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva podle GDPR a zákona DPA. Níže je uveden přehled. Rozhodnete-li se uplatnit některé ze svých práv, můžete tak učinit prostřednictvím naší přiložené přihlášky, kterou můžete zaslat na kontaktní údaje uvedené na začátku těchto informací. Pokud si nejste jisti svými právy nebo potřebujete pomoc s vyplněním své žádosti, můžete se obrátit na naši externí odpovědnou osobu – kontaktní údaje jsou uvedeny na začátku těchto informací.

Právo přístupu

Můžete od nás požadovat informace o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje, včetně informací o:

 • za jakým účelem Vaše osobní údaje zpracováváme,
 • jaké kategorie osobních údajů zpracováváme,
 • s kým sdílíme vaše osobní údaje,
 • jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme nebo jaká jsou kritéria pro stanovení této doby,
 • jaká máte práva,
 • odkud získáváme vaše osobní údaje (pokud jsme je nezískali přímo od vás),
 • zda zpracování zahrnuje automatizované rozhodování („profilování“),
 • zda byly vaše osobní údaje předány do země mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor nebo mezinárodní organizaci, a pokud ano, jak zajišťujeme ochranu vašich osobních údajů.

Všechny výše uvedené informace jsou k dispozici v těchto informacích. Pokud o to požádáte, poskytneme vám kopii osobních údajů, které o vás zpracováváme. Za jakékoli další kopie, které si vyžádáte, můžeme účtovat přiměřený poplatek, který bude v souladu s našimi administrativními náklady.

Právo získat kopii nebude mít nepříznivý dopad na práva a svobody ostatních. Správce vám po obdržení vaší žádosti poskytne informace o možnosti, použitém postupu, možných nákladech a další podrobnosti o poskytnutí kopie. Pokud jste podali žádost elektronickými prostředky, budou vám informace poskytnuty v běžně používaném elektronickém formátu, pokud nepožádáte o jiný způsob.

Poznámka: Právo na přístup lze snadno uplatnit vyplněním formuláře žádosti – bod „D“ v příloze č. 1 těchto informací.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat od nás své osobní údaje, které jste nám poskytli ke zpracování na základě souhlasu nebo k plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Máte také právo požádat o předání těchto informací jinému správci.

Poznámka: Své právo na přenos údajů můžete snadno uplatnit vyplněním formuláře žádosti – bod „E“ dle přílohy č. 1 těchto informací.

Právo na opravu

Je důležité, abychom o vás měli správné a úplné informace, abychom předešli chybám, nepříjemným situacím a nechtěným následkům. Nejenže máte právo na to, abychom bezodkladně opravili nesprávné nebo neúplné osobní údaje, které o vás zpracováváme, ale také vás žádáme, abyste nám neprodleně oznámili jakékoli změny nebo doplnění svých osobních údajů, zejména pokud jste změnili svou identifikaci. /kontaktní údaje atd.

Poznámka: Právo na opravu (nebo doplnění) údajů lze jednoduše uplatnit vyplněním formuláře žádosti – body „A nebo B“ dle přílohy č. 1 těchto informací.

Právo na výmaz (právo být „zapomenut“)

Máte právo požadovat výmaz osobních údajů, které se vás týkají. Této žádosti bezodkladně vyhovíme, pokud bude splněn některý z následujících důvodů:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; nebo
 • odvoláte souhlas, na jehož základě je zpracování prováděno a neexistuje jiný právní základ pro zpracování, popř
 • vznesete námitku proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu (včetně profilování), nebo
 • osobní údaje byly zpracovávány protiprávně, nebo
 • osobní údaje musí být vymazány, aby byla splněna právní povinnost podle práva Unie nebo práva členského státu, kterému správce podléhá; nebo
 • osobní údaje byly shromažďovány v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

Můžete nás například požádat o výmaz vašich osobních údajů na základě toho, že vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně, například pokud vaše osobní údaje zpracováváme déle, než je nutné, nebo bez uvedení důvodu.

V některých případech však nemusíme být schopni vaší žádosti vyhovět, např. když je zpracování osobních údajů nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informací, pro splnění právní povinnosti, která vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo právního řádu členského státu, kterému správce podléhá, nebo pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví, pro účely archivace ve veřejném zájmu, popř. zřízení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Poznámka: Své právo na výmaz můžete snadno uplatnit vyplněním formuláře žádosti – bod „C“ v příloze č. 1 těchto informací.

Právo na omezení zpracování

Máte právo, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů v jednom z následujících případů:

 • napadnete přesnost osobních údajů, a to po dobu, která nám to umožňuje
 • ověřit správnost osobních údajů, popř
 • zpracování je protiprávní a Vy jako subjekt údajů vznesete námitku proti výmazu osobních údajů a požadujete místo toho omezení jejich použití, nebo
 • Vaše osobní údaje již jako správce nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy jako subjekt údajů je potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, popř.
 • vznesete námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, že oprávněné důvody na naší straně jako správce převažují nad oprávněnými důvody vás jako subjektu údajů.

Pokud bylo zpracování omezeno z výše uvedených důvodů, můžeme tyto osobní údaje (s výjimkou uložení) zpracovávat pouze s vaším souhlasem nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo pro ochranu práv jiné fyzické osoby. nebo právnická osoba nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo členského státu.

Než bude omezení zpracování ze strany správce zrušeno, budeme vás informovat.

Chceme vás také ujistit, že pokud uplatníte své právo na opravu, výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů prostřednictvím žádosti, neprodleně tuto skutečnost (opravu, výmaz nebo omezení zpracování) sdělíme každému příjemci, kterému poskytli jsme osobní údaje, pokud se to neukáže jako nemožné nebo to nevyžaduje nepřiměřené úsilí.
Poznámka: Své právo na omezení zpracování údajů můžete snadno uplatnit vyplněním formuláře žádosti – bod „F“ dle přílohy č. 1 těchto informací.

Právo vznést námitku proti zpracování

Pokud se domníváte, že nemáme právo zpracovávat vaše osobní údaje, můžete proti našemu zpracování vznést námitku. Jedná se o situace, kdy je zpracování prováděno na základě oprávněného zájmu, který sledujeme jako správce, nebo úkolu prováděného ve veřejném zájmu, včetně námitky proti profilování. V takových případech můžeme pokračovat ve zpracování, pouze pokud prokážeme závažné oprávněné důvody, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami. Vaše osobní údaje však můžeme zpracovávat vždy, pokud je to nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Pokud zpracováváme vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely takového marketingu.
Poznámka: Své právo vznést námitku proti zpracování údajů můžete snadno uplatnit vyplněním formuláře žádosti – bod „G“ dle přílohy č. 1 těchto informací.

Právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování.

Pokud provádíme profilování, budeme vás o tom podrobně informovat v rámci konkrétních zpracovatelských činností. Chceme vás také ujistit, že pokud uvedeme, že takové zpracování není prováděno, znamená to, že vaše osobní údaje nejsou a nebudou použity k hodnocení nebo předpovídání osobních aspektů vašeho pracovního výkonu, bohatství, zdraví, osobních preferencí, zájmů , spolehlivost, chování, umístění nebo pohyby.

Pokud takové zpracování provádíme, máte právo nás požádat, abychom vás nezahrnovali do profilování. V některých případech však nemusíme být schopni vaší žádosti vyhovět, např. když je rozhodnutí nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem, nebo když je rozhodnutí povoleno právem Unie nebo členského státu a rovněž stanoví vhodná opatření zaručující ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů, nebo pokud je rozhodnutí založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů.
Poznámka: Toto právo můžete snadno uplatnit vyplněním přihlášky – bod „H“ dle přílohy č. 1 těchto informací.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Pokud jste nám již dříve udělili souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, máte právo tento dobrovolný souhlas kdykoli odvolat. Budeme respektovat vaše rozhodnutí a zajistíme, že vaše osobní údaje již nebudou pro tento účel zpracovávány. Zároveň však odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů na základě souhlasu před jeho odvoláním (v praxi to může znamenat, že pokud byly vaše údaje zpřístupněny v souladu s uděleným souhlasem, např. např. v distribuovaných propagačních materiálech nebude provedeno zničení těchto zaslaných materiálů, protože souhlas byl platný v době distribuce).
Pokud jste nám udělili souhlas elektronicky technickými prostředky, máte právo svůj souhlas těmito prostředky odvolat. Případně nám jednoduše napište na kontakt uvedený na začátku této informace, že si již nepřejete, abychom vaše údaje zpracovávali a svůj souhlas odvolali.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud nejste spokojeni s naší odpovědí, nebo se domníváte, že jsme porušili Vaše práva nebo Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně, nezákonně apod., máte možnost podat stížnost – návrh na zahájení řízení u dozorového úřadu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů Slovenské republiky. Další informace o reklamačním řádu jsou k dispozici na www.dataprotection.gov.sk.

Bezpečnost při zpracování vašich osobních údajů

Rádi bychom vám ukázali, že bezpečnost vašich osobních údajů a ochranu vašeho soukromí bereme vážně, proto vám v této části informací poskytujeme alespoň základní informace o našich postupech při zabezpečení vašich osobních údajů.

Bezpečnost informací, včetně osobních údajů, zajišťujeme volbou vhodných technických a organizačních opatření na základě mezinárodních standardů pro bezpečnost informací (zejména ISO/IEC 27001:2013, ISO/IEC 27002:2013).

Prostory, kde zpracováváme vaše osobní údaje, zabezpečujeme přiměřenou úrovní fyzické ochrany pomocí mechanických zábran, technických zabezpečení a organizačních opatření.

Při zpracování a udržování bezpečnosti osobních údajů se řídíme souborem pravidelně aktualizovaných zásad a postupů s jasně definovanými a přidělenými odpovědnostmi.

Všechny procesy související se zpracováním vašich osobních údajů jsme zdokumentovali a pravidelně je aktualizujeme. Každý nový proces je řádně posouzen a schválen.

Při zpracování osobních údajů bereme v úvahu riziko, které vám hrozí v případě ztráty důvěrnosti, dostupnosti nebo integrity, a zpracování s vyšším rizikem je ošetřeno více opatřeními, aby byla zaručena větší ochrana.

Pravidelně provádíme inspekční/auditní činnosti, abychom zajistili soulad se stanovenými pravidly a posoudili soulad s požadavky na ochranu soukromí a zabezpečení a usilovně pracujeme na nápravě všech zjištěných nedostatků.

Využíváme služeb nezávislého (nestranného) externího správce údajů, který dohlíží na správné, zákonné a bezpečné zpracování osobních údajů z naší strany.

Oprávněné osoby, které mají v rámci své pracovní funkce/funkce přístup k Vašim osobním údajům, jsou ve vztahu k osobním údajům vázány povinností mlčenlivosti, jsou před prvním zpracováním řádně proškoleny a následně dle potřeby přeškoleny o požadavcích a povinnostech při zpracování osobních údajů.

Využíváme pouze služeb ověřených zprostředkovatelských dodavatelů, kteří se smluvně zavázali přijmout při zpracování vašich osobních údajů vhodná bezpečnostní opatření.

Přístup oprávněných osob k vašim osobním údajům se řídí pravidly „potřeba vědět“ a „potřeba použít“. Máme zaveden systém řízení bezpečnostních incidentů/narušení dat a zajišťujeme kontinuitu podnikání.

Vedeme aktuální registr primárního i podpůrného majetku v souvislosti se zpracováním osobních údajů, což se promítá do vhodných bezpečnostních opatření, včetně pravidel bezpečného mazání/zničení, zálohování, šifrování, ochrany před škodlivým kódem, prvků vhodná autentizace, pseudonymizace či anonymizace, pravidla pro používání majetku včetně jeho převodu a mnoho dalších.

Podrobnosti o činnostech zpracování (IS)

Správa registru IS

1 Účel zpracování osobních údajů a právní základ zpracování

Účelem zpracování osobních údajů je:

vedení a vedení spisovny, zpracování elektronické a písemné korespondence.

Osobní údaje jsou zpracovávány na základě:

(1) Čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. c) GDPR:
– Zákon č. 395/2002 Sb. o archivech a registrech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
– zákon č. 305/2013 Sb. o elektronické podobě výkonu působnosti orgánů veřejné moci ao změně a doplnění některých zákonů (zákon o e-Governmentu), ve znění pozdějších předpisů,
(2) Čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. f) GDPR: oprávněný zájem.

2 Identifikace zpracovávaných osobních údajů subjektů údajů

Subjekty údajů, o kterých zpracováváme osobní údaje:

fyzické osoby – správci a zpracovatelé, oprávněné osoby správců a zpracovatelů, subjekty údajů, jiné fyzické osoby v postavení účastníků řízení.

Rozsah osobních údajů, které zpracováváme:

osobní údaje – identifikační údaje, např. titul, jméno, příjmení, podpis, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, další údaje různé citlivosti v rámci komunikace dle zákona č. 305/2013 Sb. nebo dobrovolně poskytnuty v rámci komunikace.

3 Identifikace příjemců nebo jiných stran, které mohou mít přístup k osobním údajům

Kategorie příjemcůIdentifikace příjemců
(1) Instituce, organizace, dodavatelé nebo jiné strany, kterým přístup umožňují zvláštní právní předpisy a/nebo výkon veřejné moci (čl. 6 odst. 1 písm. c) ae) nařízení, např.:

-Zákon č. 395/2002 Sb. o archivech a registrech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

-jiná legislativa

(2) Zpracovatel na základě smlouvy (článek 28 GDPR)

(3) Jiný správce, pokud jste udělili souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR)

(4) Smluvní partner při plnění smlouvy mezi vámi a správcem (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR)

(5) jiná strana na základě oprávněného zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)

(1) Ministerstvo vnitra Slovenské republiky, jiný oprávněný subjekt,

4 Předání osobních údajů do třetí země/mezinárodní organizaci

Převod do třetí země nebo mezinárodní organizace se nekoná.

5 Identifikace zdroje, ze kterého byly osobní údaje získány

Přímo postižená osoba.

6 Doba uchovávání osobních údajů

– maximálně 10 let (matriční deník),
– vedení aktuální a úřední korespondence po dobu 5 let.

7 Profilování

Neuskutečňuje se.

8 Povinnost poskytnout osobní údaje

V případě, že je poskytnutí osobních údajů zákonným požadavkem (vedení registru, evidence pošty, elektronická komunikace s orgány veřejné moci), je zpracování osobních údajů povinné. Dotyčná osoba má povinnost poskytnout osobní údaje, v případě jejich neposkytnutí porušuje zákon.
Poskytnutí osobních údajů zpracovávaných na základě oprávněného zájmu je dobrovolné – osoba je činí z vlastního podnětu. V případě neposkytnutí údajů nemusí být správce schopen zajistit vyřízení komunikace.

Upozornění IS na protispolečenskou činnost

1 Účel zpracování osobních údajů a právní základ zpracování

Účelem zpracování osobních údajů je:

šetření oznámení podle zákona č. 54/2019 Z. z. o ochraně oznamovatelů protispolečenské činnosti a o změně a doplnění některých zákonů.

Osobní údaje jsou zpracovávány na základě:

(1) Čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. c) GDPR:
– zákon č. 54/2019 Z. z. o ochraně oznamovatelů protispolečenské činnosti ao změně a doplnění některých zákonů,
(2) Čl. 9 odst. 1 písm. 2 lit. g) Nařízení GPPR: významný veřejný zájem založený na právu Unie nebo členského státu.

2 Identifikace zpracovávaných osobních údajů subjektů údajů

Subjekty údajů, o kterých zpracováváme osobní údaje:

fyzické osoby, které učinily oznámení o protispolečenské činnosti nebo žádost o ochranu v oznámení o závažné protispolečenské činnosti (nebo jejich příbuzní, pro které je ochrana požadována) a fyzické osoby, které jsou na základě oznámení prověřovány.

Rozsah osobních údajů, které zpracováváme:

osobní údaje obsažené v oznámení a údaje nezbytné k jeho prošetření (zejména běžné osobní identifikační údaje o oznamovateli, osobách zúčastněných na protiprávním jednání, podrobnosti o oznámení (které mohou obsahovat údaje různé citlivosti).
Předpokládaný seznam osobních údajů: titul, jméno, příjmení, datum narození a bydliště oznamovatele, místo výkonu práce, název zaměstnavatele, údaje o osobě blízké, pokud je v pracovním poměru k témuž zaměstnavateli jako oznamovatel nebo je v pracovněprávní vztah k zaměstnavateli, který je ve vztahu k zaměstnavateli oznamovatele osobou závislou a oznamovatel požaduje ochranu i pro tuto osobu blízkou, a další údaje potřebné k ověření oznámení.

3 Identifikace příjemců nebo jiných stran, které mohou mít přístup k osobním údajům

Kategorie příjemcůIdentifikace příjemců
(1) Instituce, organizace, dodavatelé nebo jiné strany, kterým přístup umožňují zvláštní právní předpisy a/nebo výkon veřejné moci (čl. 6 odst. 1 písm. c) ae) nařízení, např.:

-Zákon č. 54/2019 Z. z. Zákon o ochraně oznamovatelů protispolečenské činnosti a o změně některých zákonů

-Zákon č. 301/2005 Sb. Trestní řád

-zákon č.171/1993 Sb. o Policii ČR (zejména §76a)

-jiná legislativa

(2) Zpracovatel na základě smlouvy (článek 28 GDPR)

(3) Jiný správce, pokud jste udělili souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR)

(4) Smluvní partner při plnění smlouvy mezi vámi a správcem (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR)

(5) jiná strana na základě oprávněného zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)

(1) Úřad na ochranu oznamovatelů protispolečenské činnosti, účastníci řízení, jiný příslušný správní orgán, Policie Slovenské republiky, Státní zastupitelství Slovenské republiky, soudy Slovenské republiky , jiný oprávněný subjekt.

4 Předání osobních údajů do třetí země/mezinárodní organizaci

Převod do třetí země nebo mezinárodní organizace se nekoná.

5 Identifikace zdroje, ze kterého byly osobní údaje získány

Přímo subjektem údajů (osobně, do schránky, emailem, telefonicky).

6 Doba uchovávání osobních údajů

3 roky (ode dne obdržení oznámení).

7 Profilování

Neuskutečňuje se.

8 Povinnost poskytnout osobní údaje

Subjekt údajů poskytuje své osobní údaje dobrovolně, dle zákona v případě jejich neposkytnutí nebude možné subjekt údajů informovat o výsledku prošetření stížnosti/oznámení, ani jej kontaktovat za případné doplnění informací.

IS podniková agenda

1 Účel zpracování osobních údajů a právní základ zpracování

Účelem zpracování osobních údajů je:

vedení registru akcionářů pro plnění korporátních povinností provozovatele ve vztahu k jeho akcionářům.

Osobní údaje jsou zpracovávány na základě:

(1) Čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. c) GDPR, zejména:
– zákon č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník v platném znění,
– zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
– zákon č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník v platném znění,
– zákon č. 431/2002 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
– zákon č. 563/2009 Sb. o správě daní (daňový řád) ao změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
– zákon č. 595/2003 Sb. o dani z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
– zákon č. 530/2003 Sb. o obchodním rejstříku ao změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
(2) Čl. 10: Zpracování údajů týkajících se přiznání viny za trestné činy a přestupky je povoleno právem Unie nebo členského státu.

2 Identifikace zpracovávaných osobních údajů subjektů údajů

Subjekty údajů, o kterých zpracováváme osobní údaje:

společníky ve společnosti provozovatele.

Rozsah osobních údajů, které zpracováváme:

osobní údaje nezbytné pro plnění firemních povinností, zejména jméno, příjmení a titul, rodné číslo, datum narození, místo narození, podpis, státní příslušnost, státní občanství, trvalý pobyt, přechodný pobyt, telefonní číslo, e-mailová adresa, právní způsobilost, dividendy a jiné finanční záležitosti, údaje o bankovním účtu, údaje z prokázání bezúhonnosti, další osobní údaje zjištěné nebo poskytnuté v rámci účasti akcionáře ve společnosti správce

3 Identifikace příjemců nebo jiných stran, které mohou mít přístup k osobním údajům

Kategorie příjemcůIdentifikace příjemců
(1) Instituce, organizace, dodavatelé nebo jiné strany, kterým přístup umožňují zvláštní právní předpisy a/nebo výkon veřejné moci (čl. 6 odst. 1 písm. c) ae) nařízení, např.:

a – Zákon č. 586/2003 Sb. o advokacii ao změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

b-zákon čís. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník v platném znění

b-zákon čís. 530/2003 Sb. o obchodním rejstříku ao změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

c-zákon čís. 595/2003 Sb. o dani z příjmů ve znění pozdějších předpisů

d-zákon čís. 461/2003 Sb. o sociálním pojištění, ve znění pozdějších předpisů

d-zákon čís. 43/2004 Sb. o starobním důchodovém spoření ao změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

e-zákon č. 580/2004 Sb. o zdravotním pojištění ao změně a doplnění zákona č. 95/2002 Sb. o pojišťovnictví ao změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

f-zákon č. 461/2003 Sb. o sociálním pojištění v platném znění

f-zákon č. 43/2004 Sb. o starobním důchodovém spoření ao změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

g-jiná legislativa

(2) Zpracovatel na základě smlouvy (článek 28 GDPR)

(3) Jiný správce, pokud jste udělili souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR)

(4) Smluvní partner při plnění smlouvy mezi vámi a správcem (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR)

(5) jiná strana na základě oprávněného zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)

(1a) Slovenská advokátní komora,

(1b) obchodní rejstřík,

c) správce daně,

1d) sociální pojišťovna,

(1e) zdravotní pojišťovny,

(1f) penzijní správcovské společnosti,

(1g) jiný oprávněný subjekt.

4 Předání osobních údajů do třetí země/mezinárodní organizaci

Nesmí se uskutečnit žádný převod do třetí země nebo mezinárodní organizace.

5 Identifikace zdroje, ze kterého byly osobní údaje získány

Přímo postižená osoba.

6 Doba uchovávání osobních údajů

po skončení účelu ve smyslu zákona o archivech a registrech.

7 Profilování

Neuskutečňuje se.

8 Povinnost poskytnout osobní údaje

Poskytnutí osobních údajů je zákonným požadavkem / smluvním požadavkem, resp. požadavek, který je nezbytný pro uzavření smlouvy. Subjekt údajů je povinen osobní údaje poskytnout, v případě jejich neposkytnutí správce nezajistí plnění korporátních povinností ve vztahu k akcionářům.

IS technická a organizační opatření

1 Účel zpracování osobních údajů a právní základ zpracování

Účelem zpracování osobních údajů je:

pozitivní propagace činnosti provozovatele pro dokumentační a prezentační účely (zejména zpracování identifikačních údajů, fotografií, jiných obrazových/zvukových záznamů s osobními údaji, recenze).

Osobní údaje jsou zpracovávány na základě:

(1) Čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. a) GDPR: souhlas subjektu údajů,
(2) čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. f) GDPR: oprávněný zájem.

2 Identifikace zpracovávaných osobních údajů subjektů údajů

Subjekty údajů, o kterých zpracováváme osobní údaje:

zaměstnanci (včetně osob v obdobném pracovním vztahu) jiné fyzické osoby.

Rozsah osobních údajů, které zpracováváme:

Osobní údaje zaměstnanců a osob v obdobném pracovním vztahu – titul, jméno, příjmení, pracovní zařazení, fotografie, zvukové, obrazové a zvukově obrazové záznamy.

3 Identifikace příjemců nebo jiných stran, které mohou mít přístup k osobním údajům

Kategorie příjemcůIdentifikace příjemců
(1) Instituce, organizace, dodavatelé nebo jiné strany, kterým přístup umožňují zvláštní právní předpisy a/nebo výkon veřejné moci (čl. 6 odst. 1 písm. c) ae) nařízení, např.:

-jiná legislativa

(2) Zpracovatel na základě smlouvy (článek 28 GDPR)

(3) Jiný správce, pokud jste udělili souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR)

(4) Smluvní partner při plnění smlouvy mezi vámi a správcem (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR)

(5) jiná strana na základě oprávněného zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)

(1) jiný oprávněný subjekt,

4 Předání osobních údajů do třetí země/mezinárodní organizaci

Převod do třetí země nebo mezinárodní organizace se nekoná.

5 Identifikace zdroje, ze kterého byly osobní údaje získány

Přímo subjektem údajů (nebo jeho zákonným zástupcem) účastí na fotografování/videozáznamu nebo dokumentované události/aktivitě; zveřejněním své recenze.

6 Doba uchovávání osobních údajů

Doba trvání pracovního poměru nebo po skončení účelu (5 let) se nevztahuje na dokumenty/záznamy s trvalou dokumentární hodnotou ve smyslu zákona o archivech a registrech.

7 Profilování

Neuskutečňuje se.

8 Povinnost poskytnout osobní údaje

Subjekt údajů (nebo jeho zákonný zástupce) poskytuje své údaje dobrovolně, poskytnutí není zákonným/smluvním požadavkem. V zájmu správce je zpracovávat osobní údaje na základě dobrovolného souhlasu, pokud se však jeví jako nemožné (nebo nepřiměřené) získat souhlas z objektivních důvodů, může správce provádět zpracování v rámci svého oprávněného zájmu .

Pokud se subjekt údajů rozhodne neudělit nebo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů nebo se rozhodne vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů, bude správce jeho rozhodnutí respektovat a zajistí, aby osobní údaje tohoto subjektu údajů byly nejsou zpracovány. Odvoláním souhlasu zároveň není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na souhlasu před jeho odvoláním.

IS cookies

1 Účel zpracování osobních údajů a právní základ zpracování

Účelem zpracování osobních údajů je:

poskytování a zlepšování služeb, vývoj nových služeb, ochrana uživatelů a zajištění efektivního vyhledávání a reklamy.

Osobní údaje jsou zpracovávány na základě:

(1) Čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. a) GDPR: souhlas subjektu údajů,
(2) čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. f) GDPR: oprávněný zájem.

2 Identifikace zpracovávaných osobních údajů subjektů údajů

Subjekty údajů, o kterých zpracováváme osobní údaje:

uživatelů webových stránek provozovatele.

Rozsah osobních údajů, které zpracováváme:

– osobní údaje (rutina – přímo či nepřímo identifikovatelné, lokalizační údaje).

3 Identifikace příjemců nebo jiných stran, které mohou mít přístup k osobním údajům

Kategorie příjemcůIdentifikace příjemců
(1) Instituce, organizace, dodavatelé nebo jiné strany, kterým přístup umožňují zvláštní právní předpisy a/nebo výkon veřejné moci (čl. 6 odst. 1 písm. c) ae) nařízení, např.:

-jiná legislativa

(2) Zpracovatel na základě smlouvy (článek 28 GDPR)

(3) Jiný správce, pokud jste udělili souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR)

(4) Smluvní partner při plnění smlouvy mezi vámi a správcem (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR)

(5) jiná strana na základě oprávněného zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)

(1) jiný způsobilý subjekt.

4 Předání osobních údajů do třetí země/mezinárodní organizaci

Správce údajů předává osobní údaje (třetí země USA mezinárodní organizaci Google Ireland Limited, správce údajů přijal vhodná ochranná opatření ve formě standardních ustanovení o ochraně údajů přijatých Komisí podle čl. 46 odst. 2 písm. c) GDPR.

5 Identifikace zdroje, ze kterého byly osobní údaje získány

Přímo subjektem údajů (pomocí webových stránek správce).

6 Doba uchovávání osobních údajů

Po uplynutí doby udělení souhlasu (pokud subjekt údajů souhlas neobnoví).

7 Profilování

Neprovedeno

8 Povinnost poskytnout osobní údaje

Subjekt údajů poskytuje své osobní údaje dobrovolně, na základě souhlasu (poskytnutí není zákonným/smluvním požadavkem), v případě neposkytnutí nebude provozovatel sledovat a vyhodnocovat chování uživatele webu k zajistit poskytování, zkvalitňování a rozvoj nových služeb, ochranu uživatelů a zajištění efektivního vyhledávání a reklamy.

IS technická a organizační opatření

1 Účel zpracování osobních údajů a právní základ zpracování

Účelem zpracování osobních údajů je:

plnění technických a organizačních opatření přijatých správcem k zajištění odpovídající úrovně zabezpečení a k zachování souladu s požadavky GDPR, což je oprávněným zájmem správce a povinností podle GDPR.

Osobní údaje jsou zpracovávány na základě:

(1) Čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. (f) GDPR: oprávněný zájem,
(2) Čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. c) GDPR:
– GDPR,
– Zákon č.18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých zákonů.

2 Identifikace zpracovávaných osobních údajů subjektů údajů

Subjekty údajů, o kterých zpracováváme osobní údaje:

zaměstnanci, odpovědná osoba, žadatelé o uplatnění práv, osoby, vůči nimž správce plní povinnosti podle GDPR, osoby zúčastněné nebo projednávané bezpečnostním incidentem, zprostředkovatelé, další externí subjekty (např. pokud byly osoby k dané problematice přizvány – poradci, auditoři, právníci,) zaměstnanci úřadů na základě zvláštních právních předpisů (např. zaměstnanci dozorového úřadu v rámci konzultační, kontrolní činnosti) apod.

Rozsah osobních údajů, které zpracováváme:

identifikační a kontaktní údaje, které však mohou být doplněny o další nezbytné údaje různého charakteru podle povahy projednávané věci – např. přihlašovací údaje, údaje týkající se chování uživatele/pachatele (např. protokoly přihlášení, odhlášení, činnosti), údaje nezbytné k ověření totožnosti osoby, která o výkon práva požádala, údaje nasvědčující porušení vnitřních předpisů (např. obcházení nastavení zabezpečení apod.) apod.

3 Identifikace příjemců nebo jiných stran, které mohou mít přístup k osobním údajům

Kategorie příjemcůIdentifikace příjemců
(1) Instituce, organizace, dodavatelé nebo jiné strany, kterým přístup umožňují zvláštní právní předpisy a/nebo výkon veřejné moci (čl. 6 odst. 1 písm. c) ae) nařízení, např.:

A

– nařízení GDPR,

a-zákon č.18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých zákonů,

b-zákon čís. 301/2005 Sb. trestní řád,

b-zákon č.171/1993 Sb. o Policii ČR (zejména §76a),

c-jiná legislativa

(2) Zpracovatel na základě smlouvy (článek 28 GDPR)

(3) Jiný správce, pokud jste udělili souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR)

(4) Smluvní partner při plnění smlouvy mezi vámi a správcem (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR)

(5) jiná strana na základě oprávněného zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)

(1a,5) odpovědná osoba, Úřad na ochranu osobních údajů Slovenské republiky,

(1b,5) Policie, Prokuratura Slovenské republiky, soudy Slovenské republiky,

(1c) jiný oprávněný orgán.

4 Předání osobních údajů do třetí země/mezinárodní organizaci

Převod do třetí země nebo mezinárodní organizace se nekoná.

5 Identifikace zdroje, ze kterého byly osobní údaje získány

Přímo subjektem údajů nebo jeho zákonným zástupcem.

6 Doba uchovávání osobních údajů

Podle kapitoly „uchovávání záznamů, archivace“ Zásad ochrany osobních údajů a Zásad zabezpečení osobních údajů (většina záznamů je uchovávána po dobu 3 let a méně, záznamy o výmazu nebo obsahující smlouvy po dobu 5 let, některé záznamy trvale – např. týkající se řešení bezpečnostních incidentů, posouzení dopadů, informování subjektů údajů atd.).

7 Profilování

Neuskutečňuje se.

8 Povinnost poskytnout osobní údaje

Údaje poskytnuté dobrovolně z vlastního podnětu subjektu údajů – zejména podáním žádosti v souvislosti s uplatněním jeho práv – subjekt údajů poskytuje dobrovolně v rámci jeho oprávněného zájmu (poskytnutí není zákonný/smluvní požadavek), v případě neposkytnutí osobních údajů je možné, že správce nebude moci jeho požadavek vyřídit.

Subjekt údajů je povinen poskytnout své osobní údaje, které od něj správce požaduje v souvislosti s plněním technických a organizačních opatření správce (např. potvrzení o seznámení, školení, přidělení přístupů a majetku, údaje o jejich správné použití apod.), které jsou v oprávněném zájmu a zároveň zákonnou povinností správce. Neposkytnutí osobních údajů může mít pro subjekt údajů důsledky, např. odepření přístupu k osobním údajům, zdrojům nebo službám správce, vyvození důsledků v rámci pracovněprávního vztahu (pro zaměstnance) nebo jiného vztahu se správcem, v v určitých případech může subjekt údajů ohrozit bezpečnost, majetek, zdraví, život, finanční a jiné zájmy správce nebo třetích osob, čímž může dojít i k porušení zákona.

Přílohy

Příloha 1

[] (záhlaví – titul, jméno, příjmení, adresa žadatele)

[] (jméno provozovatele)
[] (adresa)
[] (REGISTRAČNÍ ČÍSLO)

V [], dne []

Žádost v souvislosti s výkonem práv při zpracování osobních údajů

Vážený [] (odpovědná osoba, společnost, provozovatel),

v souladu s příslušnými právními předpisy o ochraně údajů jste tímto informováni jako subjekt údajů

požaduji

[] (uveďte jednu nebo více možností AH níže podle typu vašeho požadavku, nepotřebné smažte)

(A) – na opravu osobních údajů, které o mně zpracováváte v souvislosti s [] (uveďte vztah se správcem nebo jiné okolnosti, za kterých mohou být osobní údaje zpracovávány a které pomohou správci vás identifikovat)

Podrobnosti aplikace:

Z důvodu zpracování nesprávných osobních údajů Vás žádám o jejich opravu následovně:

Nesprávné osobní údaje:
[] (uveďte nesprávné osobní údaje, pokud jsou vám známy)

Správné osobní údaje:
[] (zadejte správné – aktuální osobní údaje)

————————————————– ————————————————– ——————

(B) – doplnění osobních údajů, které o mně zpracováváte v souvislosti s [] (upřesněte vztah se správcem nebo jiné okolnosti, za kterých mohou být osobní údaje zpracovávány a které pomohou správci vás identifikovat)

Podrobnosti aplikace:

Z důvodu zpracování neúplných osobních údajů Vás žádám o jejich doplnění takto:

Neúplné osobní údaje:
[] (uveďte neúplné osobní údaje, pokud jsou vám známy)

Přidané osobní údaje:
[] (poskytněte další osobní údaje)

————————————————– ————————————————– ——————

(C) – pro výmaz osobních údajů, které o mně zpracováváte v souvislosti s [] (uveďte vztah se správcem nebo jiné okolnosti, za kterých mohou být osobní údaje zpracovávány a které pomohou správci vás identifikovat)

Podrobnosti aplikace:

Žádám o výmaz mých osobních údajů z následujícího důvodu:

(zaškrtněte jednu nebo více možností, kterých se váš požadavek týká)

osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které jste je shromáždili a zpracovávali

odvolání mého souhlasu se zpracováním osobních údajů

na základě mé námitky ke zpracování osobních údajů bylo zjištěno, že oprávněné důvody pro zpracování správce nepřevažují nad mými zájmy, právy a svobodami

námitka proti zpracování mých osobních údajů pro účely přímého marketingu (včetně profilování)

moje osobní údaje mají byly nezákonně zpracovány

osobní údaje musí být vymazány na základě zvláštního právního ustanovení

osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti dítěti

Odůvodnění:
[] (doplňte podrobnější popis situace)

————————————————– ————————————————– ——————

(D) – abychom Vám poskytli kopii osobních údajů, které o mně zpracováváte v souvislosti s [] (uveďte specifikaci vztahu se správcem nebo jiné okolnosti, za kterých mohou být osobní údaje zpracovávány, které správci pomohou identifikovat tě)

Podrobnosti aplikace:

Pokud potvrdíte, že vlastníte osobní údaje, které se mě týkají, žádám o přístup k těmto údajům zasláním kopie na [] (uveďte formu požadovaného sdělení osobních údajů, např. elektronicky na e-mailovou adresu/ tištěnou kopii na adresu)

————————————————– ————————————————– ——————

(E) – poskytnout kopii osobních údajů, které o mně zpracováváte v souvislosti s [], jinému správci (upřesnit povahu vztahu se správcem nebo jiné okolnosti, za kterých mohou být osobní údaje zpracovávány, které správci pomohou abych tě identifikoval)

Údaje o přihlášce:
Správce, kterému budou osobní údaje předány: [] (uveďte identifikační údaje správce)

Forma a místo poskytnutí údajů: [] (uveďte v jaké formě a na jaké místo doručit předávané údaje, např. elektronicky na emailovou adresu/vytištěné na adresu)

————————————————– ————————————————– ——————

(F) – omezit zpracování osobních údajů, které o mně zpracováváte v souvislosti s [] (uveďte specifikaci vztahu se správcem nebo jiné okolnosti, za kterých mohou být osobní údaje zpracovávány, které správci pomohou vás identifikovat)

Podrobnosti aplikace:

Žádám o omezení zpracování z následujícího důvodu:

(zaškrtněte jednu nebo více možností, kterých se váš požadavek týká)

osobní údaje, které o mně zpracováváte, jsou nesprávné a žádám vás o omezení zpracování po dobu ověřování správnosti mých osobních údajů

zpracování mých osobních údajů osobní údaje jsou protiprávní, ale vznáším námitku proti výmazu mých osobních údajů a místo toho považuji za dostatečné omezení jejich použití

své osobní údaje potřebuji pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků

na základě mé námitky proti zpracování mých osobních údajů osobních údajů žádám o omezení zpracování po dobu ověřování, zda oprávněné důvody správce nepřevažují nad mými oprávněnými důvody

Odůvodnění:
[] (Doplňte podrobnější popis situace)

Požadovaná forma omezení zpracování:
[] (uveďte, zda máte také požadavek na konkrétní formu omezení, např. dočasné předání osobních údajů do jiného systému zpracování/omezení přístupu uživatelů k osobním údajům podléhajícím omezení/dočasné odstranění osobní údaje zveřejněné na webových stránkách správce/jiný formulář)

Požadovaná doba omezení zpracování:
[] (uveďte, zda máte také žádost o konkrétní dobu omezení, např. po dobu nezbytnou pro obhajobu mých právních nároků, o které vás budu informovat ověření výše uvedeného požadavku/jiná lhůta)

————————————————– ————————————————– ——————

(G) – nezpracovávat mé osobní údaje (vznáším námitku proti zpracování osobních údajů), které o mně zpracováváte v souvislosti s [] (uveďte vztah se správcem nebo jiné okolnosti, za kterých mohou být osobní údaje zpracovávány a které pomohou správce, aby vás identifikoval)

Podrobnosti aplikace:

Vznáším námitku proti zpracování mých osobních údajů prováděnému na základě:

(zaškrtněte jednu nebo více možností, kterých se váš požadavek týká)

veřejný zájem nebo při výkonu veřejné moci svěřené provozovateli

oprávněný zájem správce nebo třetí strany

Odůvodnění:
[] (doplňte bližší popis situace, např. nechci, abyste zpracovávali mé osobní údaje pro účely přímého marketingu (včetně profilování)

————————————————– ————————————————– ——————

(H) – nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování osobních údajů, včetně profilování, které o mně zpracováváte v souvislosti s [] (uveďte povahu vztahu se správcem nebo jiné okolnosti, za kterých dochází k osobním údajům mohou být zpracovány, což správci pomůže vás identifikovat)

Údaje o přihlášce:
[] (uveďte konkrétní požadavky a odůvodnění žádosti, např. protože výše uvedené zpracování na mě může mít nepříznivé dopady, např. [] žádám o zpracování svých údajů jiným než čistě automatizovaným způsobem)

————————————————– ————————————————– ——————

Máte-li jakékoli dotazy nebo obavy, kontaktujte mě na [] (uveďte kontaktní údaje, jako je e-mail, telefonní číslo nebo adresa atd.)

Předem děkuji za vyřízení žádosti.

Pozdravy,

___________________________
[] (jméno, příjmení a podpis dotčené osoby)