5
msg life SlovakiaOchrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů společnosti msg life Slovakia s. r. o. a msg life ag

Děkujeme vám za návštěvu této stránky a projevený zájem o společnost msg life Slovakia s. r. o. Ochrana vašich osobních údajů je pro nás tak důležitá, jako poskytování co nejlepších komplexních služeb našim zákazníkům.

Vlastníkem domény www.msg-life.cz je společnost msg life Slovakia s. r. o., dceřiná společnost msg life central europe gmbh, jejímž vlastníkem je společnost msg life ag („dále jen „msg life“). Tyto zásady ochrany osobních údajů podrobně uvádějí, jaké činnosti vykonává msg life během vaší návštěvy na stránce, jaké informace může msg life shromažďovat ve smyslu příslušných právních předpisů o ochraně osobních údajů a v jakém formátu je zpracovává.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů („GDPR“), které upravuje i vaše práva jako dotčené osoby, dále těmi ustanoveními zákonem o ochraně osobních údajů, které se na nás vztahují (zejména § 78 a § 79), zákonem o advokacii (§ 18) jakož i dalšími předpisy.

Vaše údaje poskytujeme také společnosti msg life podle čl. 6, odst. 1, písm. b ve smyslu GDPR, pokud je jejich zpracování nezbytné k plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jste vy, jako dotyčná osoba. To platí i pro zpracování údajů, které je nutné provést před uzavřením smlouvy. Údaje poskytované společnosti msg life jsou v souladu se zákonem č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a také v souladu s Federálním zákonem o ochraně osobních údajů Německé spolkové republiky („BDSG“) a Slovenské republiky („SR”).

Veškeré změny a doplnění těchto zásad ochrany osobních údajů zveřejníme na této stránce s cílem informovat vás o údajích, které msg life zpracovává. Níže jsou uvedeny hlavní kategorie informací o ochraně osobních údajů.

I. Název a adresa provozovatelů

Provozovateli zodpovědnými za shromažďování, zpracování a používání vašich osobních údajů v souladu s GDPR a zákony BDSG ve vztahu k vašim osobním údajům, které na této stránce uvádíte jsou:

msg life Slovakia s. r. o.

Sídlo firmy:

Hraničná 18, 821 05 Bratislava, Slovenská republika

Tel.: +421 (0)2 322 21 270

Email: info.sk@msg-life.com

msg life ag

Sídlo firmy:

Humboldtstrasse 35, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Nemecko

Tel.: +49 (0)711 949 580, Fax: +49 (0)711 949 5849

Email: info@msg-life.com

Pokud chcete v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů vznést všeobecnou nebo konkrétní námitku vůči shromažďování, zpracování nebo použití vašich osobních údajů, můžete ji zaslat na výše uvedené adresy e-mailem, faxem nebo poštou.

II. Koordinátor a odpovědná osoba pro ochranu osobních údajů

Společnost msg life Slovakia s. r. o. není ve smyslu platné legislativy v oblasti ochrany osobních údajů povinna ustanovit odpovědnou osobu za ochranu osobních údajů. Kontaktní osoba v souvislosti s ochranou osobních údajů (tzv. koordinátor pro ochranu osobních údajů) je:

msg life Slovakia s. r. o.

Koordinátor pro ochranu osobních údajů:

Ing. Lucia Pozemková

Hraničná 18, 821 05 Bratislava, Slovenská republika

E-mail: info.sk@msg-life.com

msg life ag

Osoba odpovědná za ochranu údajů:

Claus Bauer

Humboldtstrasse 35, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Nemecko

E-mail: privacy@msg-life.com

III. Všeobecné informace o zpracování osobních údajů

Proč používáme osobní údaje

Naši stránku, produkty a služby neustále vylepšujeme a zatraktivňujeme. Obsah stránky můžeme optimalizovat podle vašich požadavků pouze tehdy, víme-li, které části navštěvujete nejčastěji a na kterých částech strávíte nejvíce času. Svěříte-li nám své osobní údaje, použijeme je pro technickou administraci stránky, řízení styku se zákazníky, průzkumy produktů a marketing. Čím lépe porozumíme vašim přáním, tím rychleji naleznete informace na naší webové stránce. Vaše osobní údaje používáme také za účelem založení předsmluvních vztahů.

Shromažďování a zpracování osobních údajů

V této části popisujeme shromažďování osobních údajů při používání této stránky. Osobní údaje jsou údaje, které k vám lze osobně přiřadit. Například vaše jméno, adresa, e-mailová adresa a uživatelské návyky.

Pokud na této stránce narazíte na výzvu k zadání osobních údajů (např. vašeho jména, adresy nebo telefonního čísla), podléhá takové zpracování zvláštním podmínkám, se kterými se seznámíte prostřednictvím níže uvedené formulace:

„Souhlasím se shromažďováním, zpracováním a použitím svých osobních údajů pro účely registrace, kontaktního formuláře, průzkumu, soutěže, žádostí o zveřejnění, přihlášení k odběru novinek, plnění smlouvy, zlepšování vztahů se zákazníky a propagačních akcí. Svůj souhlas mohu kdykoli odvolat zasláním oznámení na adresu msg life Slovakia s. r. o., Hraničná 18, 821 05 Bratislava, Slovenská republika.“

Kromě vámi poskytnutých údajů používáme také údaje získané na základě vašeho používání stránky s cílem co nejrychleji vás navést k informacím, které by vás mohly zajímat a také s cílem neustále zlepšovat naši stránku.

Při návštěvě naší stránky shromažďujeme pouze ty osobní údaje, které na náš server odesílá váš prohlížeč. Chcete-li používat naši stránku, shromažďujeme údaje, které jsou technicky nezbytné pro zobrazování stránky a zajištění její stability a bezpečnosti. Shromažďují se tyto údaje:

 • IP adresa uživatele,
 • čas a datum žádosti o registraci,
 • obsah žádosti (konkrétní stránka),
 • objem dat a každá zobrazená stránka,
 • zdroj žádosti,
 • typ prohlížeče,
 • operační systém uživatele,
 • jazyk a verze prohlížeče,
 • webové stránky, ze kterých systém uživatele získal přístup na naši webovou stránku,
 • webové stránky, ke kterým systém uživatele přistupuje prostřednictvím naší webové stránky.

Tyto údaje se shromažďují v protokolových souborech na našem serveru.

V případě, že se rozhodnete reagovat na pracovní nabídku zasláním vašeho životopisu přes formulář na této stránce, shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje za účelem založení předsmluvních vztahů v rozsahu vašeho životopisu během výběrového řízení, kterého se účastníte, a to zejména:

 • jméno a příjmení,
 • titul,
 • datum narození,
 • adresa bydliště,
 • e-mail,
 • telefonní číslo,
 • dosažené vzdělání,
 • a pod.

Jiné osobní údaje uchováváme, pouze pokud nám je poskytnete např. pro účely registrace; kontaktního formuláře; průzkumu; soutěže; žádosti o zveřejnění; odběru novinek; plnění smlouvy; získávání, průzkumu a informování potenciálních zákazníků. V těchto případech se tak děje pouze v rozsahu, který umožňuje vámi udělený souhlas a v souladu s příslušnými zákonnými předpisy. Údaje se vkládají do formuláře, šifrují a odesílají se k nám. Údaje následně uchováváme v souladu s platnou legislativou a těmito zásadami ochrany osobních údajů.

V rámci odesílání se od vás bude vyžadovat souhlas se zpracováním osobních údajů a budete odkázáni na tyto zásady ochrany osobních údajů. Případně nás můžete kontaktovat prostřednictvím výše uvedené e-mailové adresy. V tomto případě uložíme osobní údaje uživatele odeslané e-mailem.

Právní základ zpracování osobních údajů

Pokud pro zpracování vašich osobních údajů žádáme váš souhlas, slouží jako právní základ Čl. 6, odst. 1, písmeno (a) podle Všeobecného nařízení o ochraně údajů (GDPR).

Článek 6, odst. 1, písm. b) podle GDPR slouží jako právní základ pro zpracování osobních údajů, je-li toto zpracování nezbytné k plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je dotyčná osoba. Toto platí i pro zpracování údajů, které je potřebné v rámci předsmluvních vztahů.

Článek 6, odstavec 1, písmeno (c) GDPR slouží jako právní základ pro zpracování osobních údajů, které je potřebné ke splnění zákonné povinnosti, která se od naší společnosti vyžaduje.

Kromě toho zpracováváme osobní údaje pro účely našich oprávněných zájmů a oprávněných zájmů třetích stran v souladu s Článkem 6, odstavec 1, písmenem (f) podle GDPR. Mezi oprávněné zájmy patří zabezpečování funkčnosti našich IT systémů, propagace našich produktů a služeb, nebo produktů a služeb třetích stran a právně potřebná dokumentace pro obchodní kontakty.

Pokud vaše osobní údaje zpracováváme za účelem založení předsmluvních vztahů, právním základem zpracování vašich osobních údajů je Čl. 1, písm. b) podle GDPR. Ve smyslu uvedeného ke zpracování vašich osobních údajů není nutný váš souhlas.

Poskytnutí vašich osobních údajů je požadavkem, který je potřebný k uzavření smlouvy. Aniž by provozovatel měl k dispozici vaše osobní údaje, nemůže s vámi vstoupit do předsmluvních vztahů.

Pokud by však vámi zaslané podklady obsahovaly i zvláštní kategorie osobních údajů a provozovatel bude mít zájem je zpracovávat, bude je za výše uvedeným účelem zpracovávat pouze na základě vašeho výslovného dobrovolného souhlasu bez výhrad s jejich zpracováním, přičemž právním základem zpracování těchto vašich osobních údajů by bylo ustanovení Čl. 6, odst. 1, písm. a) podle GDPR, pokud se na ně nevztahuje výjimka podle Čl. 2, písm. b) podle GDPR.

Poskytnutí vašich osobních údajů, k jejichž zpracování od vás žádáme souhlas, není zákonným ani smluvním požadavkem a nejste povinen nám tyto osobní údaje poskytnout. Zároveň jste oprávněni kdykoli svůj souhlas odvolat.

Účely zpracování:

 • Dočasné uložení IP adresy v systému je nezbytné pro odeslání webové stránky do počítače uživatele. Za tímto účelem musí zůstat IP adresa uživatele uložená po dobu trvání relace. IP adresa je potřebná pro diagnostiku problémů, správu webové stránky a demografické informace.
 • Zaznamenané údaje se používají výhradně pro účely zabezpečení údajů, především pro statistické vyhodnocování a ochranu proti pokusům o získání neoprávněného přístupu na náš server.
 • Pokud nám poskytnete další osobní údaje, například pro účely registrace; kontaktního formuláře; průzkumu; soutěže; žádosti o zveřejnění; odběru novinek; plnění smlouvy; získávání, průzkumu a informování potenciálních zákazníků, použijeme je k řízení styku se zákazníky, a v případě potřeby ke zpracování a vyrovnání jakýchkoli transakcí v konkrétním požadovaném rozsahu.
 • Pokud dotyčná osoba kontaktuje společnost náležející do skupiny společností msg life se žádostí o informace (např. žádostí, aby byly její informace zaslány přes webovou stránku), zpracování údajů je přípustné za účelem vyhovění této žádosti. Osobní údaje mohou být zpracovány pro propagační účely nebo pro průzkum trhu a mínění, je-li to v souladu s účelem, pro který byly údaje původně shromážděny.
 • Pokud nás dotyčná osoba kontaktuje e-mailem, zpracování osobních údajů se zakládá na nezbytném oprávněném zájmu na zpracování údajů.
 • Jiné osobní údaje zpracované během odesílání slouží k zabránění zneužití kontaktního formuláře ak zajištění bezpečnosti našich IT systémů.
 • Založení předsmluvních vztahů.
 • Vedení v databázi uchazečů o zaměstnání (po skončení výběrového řízení na pozici, na kterou dotyčná osoba reagovala).

Vymazání údajů a doba uchovávání

Vaše osobní údaje se vymažou nebo zablokují, jakmile je dosaženo účelu, pro který byly uloženy. Údaje lze uchovávat nad rámec tohoto bodu, pouze pokud to umožňuje evropská nebo národní právní úprava v evropských předpisech, zákonech nebo jiných nařízeních, kterým podléhá provozovatel. Údaje budou po uplynutí těchto zákonných úložných lhůt vymazány nebo zablokovány, kromě případů, kdy je další uchovávání údajů potřebné pro účely uzavření nebo plnění smlouvy.

Jsou-li údaje uloženy v protokolových souborech, vymažou se nejpozději do sedmi (7) dnů. Údaje lze uchovávat delší dobu. V takovém případě se IP adresy uživatele odstraní nebo anonymizují tak, aby se tím zabránilo jejich přiřazení k navštěvujícím klientům.

Vaše osobní údaje zlikvidujeme v souladu s platným právem nejpozději do 3 měsíců po skončení výběrového řízení, kterého jste se zúčastnili. Pokud bychom měli zájem vaše osobní údaje dále zpracovat pro účely dalších výběrových řízení na pracovní pozice v naší společnosti, předem bychom si vyžádali váš výslovný informovaný souhlas.

Právo na odvolání souhlasu, vznesení námitky a vymazání osobních údajů

Shromažďování údajů za účelem zpřístupnění webové stránky a uchovávání údajů v protokolových souborech je nezbytné pro fungování stránky. Uživatel proto nemá právo vznést námitku.

Uživatel má však právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. Pokud nás uživatel kontaktuje prostřednictvím e-mailu, má právo kdykoli namítat vůči uchovávání svých osobních údajů. Pokud si přejete odvolat svůj souhlas nebo upravit své osobní údaje, které jste poskytli pro účely korespondence, registrace atd., prosíme pošlete e-mail na info.sk@msg-life.com.

Opravu, vymazání nebo omezení zpracování vašich osobních údajů za účelem založení předsmluvních vztahů a námitky proti jejich zpracování můžete kdykoli žádat zasláním e-mailu na adresu info.sk@msg-life.com. Rovněž zde můžete žádat více informací k ochraně osobních údajů nebo sem doručit odvolání souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů. V takovém případě budou všechny uložené osobní údaje vymazány.

IV. Práva dotyčné osoby

Při zpracování vašich osobních údajů jste ve smyslu GDPR považováni za dotyčnou osobu a vůči provozovateli máte tato práva:

Právo na informace

Máte právo na bezplatné vyžádání si informací o rozsahu, původu a příjemcích uložených údajů a účelu, pro které byly uloženy.

 • Pokud byly osobní údaje odeslány třetím stranám, musí být poskytnuty také informace o totožnosti nebo kategorii příjemce.
 • Dotyčná osoba může vznést námitky vůči zpracování svých osobních údajů pro reklamní účely a pro účely průzkumu trhu a mínění. Údaje určené pro tyto účely musí být vymazány.

Právo na opravu

Máte právo žádat od provozovatele opravu a/nebo doplnění vašich osobních údajů, pokud jsou nesprávné nebo neúplné. Provozovatel je povinen údaje neprodleně opravit.

Právo na výmaz osobních údajů

Máte právo žádat od provozovatele bezodkladné vymazání svých osobních údajů a provozovatel je povinen tak neprodleně učinit, platí-li některý z následujících důvodů:

 • Osobní údaje již nejsou potřebné v souvislosti s účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovávány.
 • Odvoláte svůj souhlas ke zpracování osobních údajů podle Článku 6, odstavce 1, písmena (a) podle GDPR, nebo Článku 9, odstavce 2, písmena (a) GDPR a ke zpracování údajů neexistují žádné další zákonné důvody.
 • Vznesete námitku proti zpracování údajů podle Článku 21, odstavce 1 podle GDPR a neexistují žádné nadřazené právní důvody ke zpracování, nebo vznesete námitku vůči zpracování údajů podle Článku 21, odstavce 2 podle GDPR.
 • Vaše osobní údaje byly zpracovány nezákonně.
 • Osobní údaje musí být vymazány ve smyslu zákonné povinnosti podle práva Evropské unie nebo členského státu, kterému provozovatel podléhá.
 • Osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti uvedenou v Článku 8, odstavci 1 podle GDPR.

Právo na přenosnost údajů

Máte právo obdržet své osobní údaje, které jste provozovateli poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Právo namítat

Na základě vaší konkrétní situace máte právo kdykoli namítat vůči zpracování svých osobních údajů na základě Článku 6, odstavce 1, písmen (a) nebo (f) podle GDPR, včetně námitek vůči profilování na základě uvedených ustanovení.

Provozovatel nesmí nadále zpracovávat vaše osobní údaje, pokud neprokáže přesvědčivé zákonné důvody pro jejich zpracování, které mají přednost před vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pro stanovení, výkon nebo obranu právních nároků.

Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování údajů před jeho odvoláním.

Právo podat stížnost kontrolnímu úřadu

Máte právo na podání stížnosti kontrolnímu úřadu, zejména v členském státě vašeho obvyklého pobytu, pracoviště nebo na místě údajného přestupku, pokud jste získali přesvědčení, že zpracování vašich osobních údajů není v souladu s GDPR. Tím nejsou dotčeny žádné další správní a soudní opravné prostředky.

Kontrolní úřad, kterému byla podána stížnost, je povinen informovat stěžovatele o průběhu a výsledku stížnosti včetně možnosti soudního opravného prostředku ve smyslu Článku 78 podle GDPR.

V. Používání souborů cookies

Popis a rozsah shromažďování údajů

Tento web používá soubory cookies. Soubory cookies jsou malé textové soubory, které se prostřednictvím webového prohlížeče ukládají do zařízení uživatele. Tento soubor obsahuje jedinečný řetězec znaků, který umožňuje jednoznačnou identifikaci prohlížeče při opakované návštěvě stránky. Soubory cookies nedokážou spouštět programy nebo dostat do vašeho počítače viry.

Soubory cookies používáme, abychom naši stránku uživatelsky zpříjemnili. Některé prvky naší webové stránky vyžadují, aby byl prohlížeč návštěvníka identifikovatelný i po změně podstránky.

Poskytovatel stránek automaticky shromažďuje a uchovává informace v protokolových souborech serveru, které nám automaticky odesílá váš prohlížeč. Tyto informace obsahují:

 • typ a verzi prohlížeče,
 • operační systém,
 • URL zprostředkovatele,
 • název hostitele připojujícího se počítače,
 • čas a datum požadavku na server,
 • vaši IP adresu.

Tyto údaje nelze přiřadit jednotlivým osobám. Tyto údaje se neslučují s jinými zdroji údajů. Vyhrazujeme si právo následně přezkoumat tyto údaje v případě, že máme konkrétní podezření nezákonného použití. Tyto údaje se neslučují s jinými zdroji údajů.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby vás informoval o používání souborů cookies, můžete je povolit pouze v jednotlivých případech, přijmout cookies v určitých situacích nebo zcela zakázat jejich používání či zvolit možnost automaticky je vymazat při zavření prohlížeče. Zakázání souborů cookies může zabránit správnému fungování některých systémů webové stránky.

Právní základ zpracování osobních údajů

Jako právní základ pro zpracování osobních údajů shromážděných pomocí souborů cookies slouží Čl. 6, odst. 1, písmeno (f) podle GDPR. Ukládání souborů cookies představuje náš oprávněný zájem s cílem optimalizovat poskytování našich služeb bez technických poruch.

Účely zpracování osobních údajů

Technicky nutné soubory cookies se používají ke zjednodušení používání stránky pro uživatele. Některé funkce stránky nelze poskytovat bez souborů cookies. Vyžadují, aby byl prohlížeč identifikovatelný i po změně podstránky.

Osobní údaje uživatele shromážděné pomocí technicky nutných souborů cookies se nepoužívají při vytváření nového profilu uživatele.

Naším oprávněným zájmem je i zpracování osobních údajů pro účely podle Článku 6, odstavce 1, písmena (f) podle GDPR.

Doba uchovávání

Soubory cookies jsou uloženy na počítači uživatele a odtud se odesílají na naši webovou stránku. Jako uživatel tak můžete mít plnou kontrolu nad použitím souborů cookies. Můžete změnit nastavení prohlížeče tak, abyste deaktivovali nebo omezili přenos souborů cookies.

Práva k vznesení námitky a výmaz souborů cookies

Soubory cookies, které se nacházejí ve vašem počítači, mohou být kdykoli vymazány, a to i automatizovaně. Pokud deaktivujete soubory cookies pro naši stránku, může to mít za následek, že některé funkce stránky nebudou plnohodnotně fungovat.

Nastavení souborů cookies

Seznam souborů cookies

Cookie je malý datový balík (textový soubor), který váš prohlížeč uloží do vašeho zařízení, když dostane pokyn od vámi navštívené webové stránky, aby si „zapamatoval“ informace o vás, jako jsou například vaše jazyková nastavení nebo přihlašovací údaje. Tyto soubory cookies nastavujeme my a označují se jako soubory cookies první strany. Používáme také soubory cookies třetích stran, které pocházejí z jiné domény než je webová stránka, kterou jste navštívili. Tyto cookies používáme k podpoře našich reklamních a marketingových aktivit. Cookies a další technologie sledování používáme zejména pro následující účely.

Funkční cookies

Tyto soubory cookie umožňují webové stránce poskytovat vylepšené funkce a přizpůsobení. Můžeme je nastavit my nebo poskytovatelé třetích stran, jejichž služby jsme přidali na naše stránky. Pokud tyto soubory cookie nepovolíte, některé nebo všechny tyto služby nemusí fungovat správně.

Nezbytné soubory cookies

Tyto cookies vám umožňují pohybovat se po našem webovém sídle a používat funkce tak, jak si přejete. Bez těchto cookies by nebylo možné poskytnout základní služby, uložení předchozích akcí, jako je volba nastavení souborů cookies. Používají se pouze při návštěvě našeho webového sídla a obvykle se vymažou po zavření vašeho prohlížeče. Používají se také k vyvolání optimalizovaného zobrazení webových stránek při přístupu z mobilního zařízení, aby se zbytečně nevyčerpával objem vašich dat. Cookies také usnadňují přechod stránek z http na https tak, aby byla zaručena bezpečnost přenášených údajů.

Umístění Název cookie
msg-life.cz
_dc_gtm_UA-xxxxxxxx

Výkonnostní soubory cookies

Výkonnostní soubory cookie shromažďují informace o tom, jak uživatelé komunikují s naší webovou stránkou. To nám umožňuje zjistit, které stránky byly navštíveny a získat úplný obraz o aktivitách uživatelů na našem webu. Cookies neshromažďují ani neukládají žádné informace, které by mohly přímo souviset s vámi jako osobou. Shromážděné informace se obvykle dále zpracovávají v agregované podobě. Výkonnostní a statistické soubory cookies se používají výhradně ke zlepšení výkonu webových stránek ak přizpůsobení online zážitku potřebám uživatele. Výkonnostní a statistické soubory cookies se z naší strany používají z důvodu našeho oprávněného zájmu, abychom lépe pochopili chování uživatelů na této webové stránce. Tyto cookies však můžete kdykoli deaktivovat pomocí tlačítek dolů nebo nastavení ve vašem prohlížeči.

Host Název souboru cookie
msg-life.cz _ga
msg-life.cz _gat_UA-
msg-life.cz _gid

Soubory cookies využívané k cílení

Soubory cookies využívané pro cílení shromažďují informace o chování uživatele při surfování s cílem umístit reklamy, které by ho mohly zajímat. Zaznamenává se přitom např. kdy uživatelé naposledy navštívili webovou stránku a jaké činnosti na ní dělali. Pomocí těchto informací se vytvoří zájmový profil, aby bylo možné umístit příslušné reklamy pro uživatele i na jiných webových stránkách. Další výhodou těchto souborů cookies je, že informace, které shromažďují, mohou být použity k omezení počtu reklam ak zabránění jejich nadměrného výskytu. Cookies neshromažďují ani neukládají žádné informace, které by mohly přímo souviset s vámi jako osobou.

Host
Název souboru cookie
google.com
_GRECAPTCHA
youtube.com
VISITOR_INFO1_LIVE
linkedin.com lidc
youtube.com YSC
youtube.com CONSENT
linkedin.com lang
linkedin.com
UserMatchHistory
facebook.com
linkedin.com bcookie
c.bing.com SRM_B
ads.linkedin.com lang
linkedin.com
AnalyticsSyncHistory
linkedin.com bscookie
linkedin.com li_gc

Ostatní Cookies

Host
Název souboru cookie
msg-life.cz
cookielawinfo-checkbox-necessary
msg-life.cz
cookielawinfo-checkbox-non-necessary
msg-life.cz _clck
msg-life.cz gtm_ip
msg-life.cz _clsk
Host (Třetí strana)
Název souboru cookie
api.ipify.org gtm_ip
clarity.ms MUID
c.clarity.ms ANONCHK
clarity.ms CLID
c.clarity.ms SM

VI. Online žádosti

Pokud svou žádost o zaměstnání odešlete prostřednictvím online formuláře, všechny poskytnuté údaje se uloží do našeho systému správy žadatelů. Společnost msg life ag tyto údaje neposkytuje třetím stranám mimo skupinu společností msg life.

Více informací o online žádostech naleznete v zásadách ochrany soukromí pro systém správy žadatelů, které se zobrazují u formuláře během podávání žádosti.

VII. Používání Google Analytics

Používáme Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irsko („Google“). Google Analytics využívá tzv. „Cookies“. Soubory cookies jsou textové soubory uložené ve vašem počítači, které umožňují analýzu použití naší webové stránky.

Není vyloučeno, že shromážděné informace lze odesílat a ukládat na server Google ve třetí zemi, zejména na server mateřské společnosti Google, Google LLC se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Kalifornie, USA. Google LLC je certifikována podle Štítu ochrany osobních údajů mezi EU a USA (hledejte „Google“ na https://www.privacyshield.gov/list). Štít ochrany osobních údajů je dohoda mezi Evropskou unií (EU) a USA s cílem zajistit dodržování evropských standardů ochrany soukromí v USA.

Na této stránce je aktivní funkce anonymizace IP. Před uložením Google vaši IP adresu zkrátí; toto se provede pro všechny členské země EU a ostatní země, na které se vztahuje dohoda o Evropském hospodářském prostoru. Ve výjimečných případech se na server Google v USA odešle celá IP adresa a zkrátí se tam.

Jménem provozovatele této webové stránky Google využije uvedené informace k analýze vašeho používání stránky, sestavení zpráv o aktivitě na stránce a poskytování jiných služeb souvisejících s používáním stránky a internetu pro provozovatele stránky. V tomto případě je na základě zpracovaných údajů možné vytvořit pseudonymizované uživatelské účty. IP adresa, která se odešle z vašeho prohlížeče a zkrátí pomocí Google Analytics, se nekombinuje s ostatními údaji Google.

Ukládání souborů cookies můžete zakázat pomocí příslušného nastavení vašeho prohlížeče. Zakázání používání souborů cookies na naší stránce může mít za následek, že nebudete mít plný přístup ke všem funkcím na stránce.

Chcete-li zakázat společnosti Google shromažďovat údaje o používání této webové stránky vygenerované soubory cookies (včetně vaší IP adresy) a zpracování těchto údajů společností Google, stáhněte a nainstalujte si tento doplněk prohlížeče: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Analýza používání stránky se pokládá za oprávněný zájem, jak je uvedeno v Článku 6, ods. 1, písm. f) podle Všeobecného nařízení o ochraně údajů (GDPR).

Více informací o využívání údajů společností Google pro reklamní účely, možnostech nastavení a rozporů naleznete na stránkách společnosti Google:

VIII. Online přítomnost na sociálních sítích

Na sociálních sítích provozujeme veřejně dostupné profily, jejichž prostřednictvím navazujeme kontakty s aktivními uživateli, zájemci a zákazníky, které informujeme o našich službách.

Údaje uživatelů sociálních sítí jako je Facebook nebo Google+ se mohou zpracovávat ve třetích zemích – například v USA. Vymáhání práv uživatele proto může být ztíženo. Amerických poskytovatelů certifikovaných podle Štítu ochrany osobních údajů uvědomujeme o tom, že jsou povinni dodržovat evropské standardy ochrany soukromí.

Pokud jste přihlášeni na váš účet na sociální síti a navštívíte na ní náš profil, provozovatel sociální sítě může tuto návštěvu přiřadit k vašemu uživatelskému účtu. Vaše osobní údaje mohou být shromažďovány i tehdy, pokud nejste přihlášeni, nebo nemáte účet na příslušné sociální síti. Data se shromažďují pomocí souborů cookies uložených ve vašem zařízení, nebo zaznamenáním vaší IP adresy.

Díky shromážděným údajům mohou provozovatelé sociálních sítí vytvořit uživatelské profily, ve kterých jsou uloženy preference a zájmy. Za normálních okolností se údaje ukládají pro účely průzkumu trhu a reklamy. Tímto způsobem lze zobrazovat personalizované reklamy v rámci přítomnosti na sociálních sítích i mimo ně.

Máte-li zřízen účet na sociální síti, personalizovaná reklama se vám může zobrazovat na všech zařízeních a platformách, na kterých jste k účtu přihlášeni.

Upozorňujeme, že nemůžeme obsáhnout všechny procesy prováděné na sociálních sítích. V závislosti na poskytovateli mohou provozovatelé sociálních sítí provádět další dodatečné procesy. Pro více informací o podmínkách používání a zásadách ochrany soukromí se obraťte na příslušnou sociální síť.

Právní základ

Naše vystupování na sociálních sítích zajišťuje všestrannou přítomnost na internetu. Pokládáme to za oprávněný zájem, jak je uvedeno v Článku 6, ods. 1, písm. f) podle Všeobecného nařízení o ochraně údajů (GDPR). Analýza ze strany sociálních sítí může být postavena na jiném právním základě, který určí provozovatelé sociálních sítí (např. dohoda založená na Článku 6, odst. 1, písmenu (a), Článku 7 podle GDPR).

Provozovatel a vymáhání práv

Při návštěvě našeho profilu na některé ze sociálních sítí (např. Facebook) za provedené zpracování údajů odpovídáme my i provozovatel sociální sítě. Svá práva (zveřejnění, úprava, vymazání, omezení zpracování, námitka a stížnost) můžete uplatňovat vůči nám a provozovateli sociální sítě (např. Facebook).

Navzdory společné odpovědnosti s provozovateli sociálních sítí upozorňujeme, že nemáme úplný vliv na zpracování údajů ze strany sociálních sítí. Naše možnosti jsou omezeny firemními zásadami příslušného poskytovatele.

Doba uchovávání

Údaje, které přímo shromáždíme prostřednictvím přítomnosti na sociálních sítích z našich systémů vymažeme, jakmile zanikne účel zpracování, požádáte o vymazání, odvoláte svůj souhlas s jejich uchováváním nebo se účel ukládání stane neplatným. Uložené soubory cookies zůstanou uloženy ve vašem zařízení, dokud je nevymažete. Kogentní zákonná ustanovení, především doby uchování údajů, tím zůstávají nedotčena.

Nemáme žádný vliv na dobu, po kterou budou provozovatelé sociálních sítí uchovávat vaše osobní údaje pro vlastní potřeby. Pro více informací se obraťte na poskytovatele příslušné sociální sítě (např. zásady ochrany osobních údajů, viz níže).

Podrobnosti o sociálních sítích

Instagram/Facebook, stránky, skupiny, (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko) na základě dohody o vzájemném zpracování osobních údajů:

Pravidla ochrany soukromí:

https://en-gb.facebook.com/about/privacy/

Přizpůsobení reklam:

https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Google/YouTube (Google Ireland Limited, Building Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irsko):

Pravidla ochrany soukromí:

https://policies.google.com/privacy?hl=en

Přizpůsobení reklam:

https://adssettings.google.com/authenticated

Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA):

Pravidla ochrany soukromí:

https://twitter.com/en/privacy

Přizpůsobení reklam:

LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irsko):

Pravidla ochrany soukromí:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Přizpůsobení reklam:
https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

IX. Používání doplňků pro sociální sítě (Plugins)

Naše stránka využívá doplňky pro sociální sítě. Jedná se o rozšíření pro Facebook, Twitter, LinkedIn, Mapy Google a YouTube. Prostřednictvím těchto rozšíření se mohou odesílat údaje, včetně vašich osobních údajů, které mohou použít poskytovatelé služeb v USA.

Facebook

Naše stránka využívá doplňky pro sociální síť Facebook, které poskytuje Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornie 94025, USA. Doplňky pro Facebook můžete rozpoznat podle loga Facebook a tlačítka „Líbí se mi to“. Přehled doplňku pro Facebook je dostupný na této adrese: http://developers.facebook.com/docs/plugins.

Při navštívení naší stránky doplněk naváže přímé spojení mezi vaším prohlížečem a serverem Facebooku. Facebook obdrží upozornění, že jste navštívili naši stránku přes svou IP adresu. Pokud jste přihlášeni do svého účtu na Facebooku a klikněte na tlačítko „Líbí se mi to“, můžete propojit obsah naší stránky se svým profilem na Facebooku. Ve výsledku bude Facebook moci přiřadit tuto návštěvu k vašemu uživatelskému účtu.

Upozorňujeme, že jako poskytovatel webové stránky nemáme žádnou vědomost o obsahu přenášených údajů a způsobu, jakým je Facebook využívá. Další informace naleznete v zásadách ochrany soukromí sítě Facebook na https://www.facebook.com/policy.php.

Pokud nechcete, aby Facebook přiřadil návštěvu naší stránky k vašemu uživatelskému účtu, odhlaste se z Facebooku.

Twitter

Naše stránka obsahuje funkce služby Twitter. Tyto funkce poskytuje Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Používáním sítě Twitter a funkce „Retweet“ se navštívené stránky přiřadí k vašemu účtu na síti Twitter a budou viditelné pro ostatní uživatele. Údaje se v tomto kontextu odesílají také síti Twitter.

Upozorňujeme, že jako poskytovatel webové stránky nemáme žádnou vědomost o obsahu přenášených údajů a způsobu, jakým je Twitter využívá. Další informace naleznete v zásadách ochrany soukromí sítě Twitter na http://twitter.com/privacy.

Nastavení soukromí můžete změnit v menu nastavení účtu sítě Twitter na http://twitter.com/account/settings.

LinkedIn

Naše webová stránka využívá funkce sítě LinkedIn. Jejich poskytovatelem je LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.

Při navštívení naší stránky s doplňky pro síť LinkedIn se naváže přímé spojení se servery sítě LinkedIn. LinkedIn obdrží upozornění, že jste navštívili naši stránku přes svou IP adresu. Pokud jste přihlášeni do svého účtu na LinkedIn a klikněte na tlačítko „Doporučit“, LinkedIn bude moci přiřadit tuto návštěvu k vašemu uživatelskému účtu.

Upozorňujeme, že jako poskytovatel webové stránky nemáme žádnou vědomost o obsahu přenášených údajů a způsobu, jakým je LinkedIn využívá.

Další informace naleznete v zásadách ochrany soukromí stě LinkedIn na https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Mapy Google

Mapy Google na naší stránce využíváme k vizualizaci geografických informací a tvorbu pokynů. Mapy Google je kartografická služba provozovaná společností Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irsko („Google“).

Během používání Map Google bude společnost Google shromažďovat informace o vašem používání funkcí Map Google, včetně vaší IP adresy. Není vyloučeno, že shromážděné informace lze odesílat a ukládat na server Google ve třetí zemi, zejména na server mateřské společnosti Google, Google LLC se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Kalifornie, USA.

Google LLC je certifikována podle Štítu ochrany osobních údajů mezi EU a USA (hledejte „Google“ na https://www.privacyshield.gov/list). Štít ochrany osobních údajů je dohoda mezi Evropskou unií (EU) a USA s cílem zajistit dodržování evropských standardů ochrany soukromí v USA.

Pokud jste přihlášeni ke svému účtu Google, Google může přidat zpracovaná data k vašemu účtu a nakládat s nimi jako s vašimi osobními údaji. Závisí to na nastavení vašeho účtu (https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=en).

Deaktivováním JavaScriptu ve vašem prohlížeči máte možnost zakázat službě Mapy Google odesílat data společnosti Google. Upozorňujeme, že v takovém případě nebude možné zobrazovat mapy.
Možnost zobrazování se pokládá za oprávněný zájem podle Článku 6, ods. 1, písmene (f) podle Všeobecného nařízení o ochraně údajů (GDPR).

Více informací o podmínkách používání a zpracování údajů naleznete v zásadách společnosti Google o ochraně soukromí na:
https://www.google.com/intl/en_en/help/terms_maps/ (Podmínky používání map Google),
https://policies.google.com/privacy?hl=en (Zásady společnosti Google o ochraně soukromí).

YouTube

Do naší webové stránky jsou vložena videa z YouTube. Provozovatelem příslušných doplňků je YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Naše stránka nejprve zobrazí pouze náhled bez spojení s YouTube. Po kliknutí na náhled se naváže spojení s YouTube a na servery YouTube se odešle vaše IP adresa. Služba YouTube bude informována o tom, že jste naši stránku navštívili z vaší IP adresy. Informace o těchto údajích a jejich použití nedostáváme.

YouTube LCC je dceřinou společností Google LCC se sídlem na 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Kalifornie, USA a je certifikována podle Štítu ochrany osobních údajů mezi EU a USA (vyhledejte „Google” na https://www.privacyshield.gov/list). Štít ochrany osobních údajů je dohoda mezi Evropskou unií (EU) a USA s cílem zajistit dodržování evropských standardů ochrany soukromí v USA.

Pokud jste přihlášeni do svého účtu Google nebo YouTube, Google může přidat zpracovaná data k vašemu účtu a zacházet s nimi jako s vašimi osobními údaji. Závisí to na nastavení vašeho účtu (https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=en).

Videa z YouTube umisťujeme na naší webové stránce proto, abyste je mohli sledovat přímo. Integrací externích videí odlehčujeme naše servery a můžeme tak využít uvolněných zdrojů pro jiné účely, kde to pomůže zvýšit stabilitu našich serverů. Pokládáme to za oprávněný zájem, jak je uvedeno v Článku 6, ods. 1, písm. f) Všeobecného nařízení o ochraně údajů (GDPR).

Další informace o zpracovávání údajů společností Google naleznete na: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

X. Kde jsou zpracovány moje údaje?

Vaše údaje se zpracovávají na Slovensku a v Německu. Údaje se zpracovávají iv jiných evropských a třetích zemích v rozsahu, jakém to umožňuje zákon.

XI. Jak jsou mé údaje zabezpečeny?

K ochraně vašich údajů před napadením a zneužitím přijala společnost msg life rozsáhlá technická a provozní bezpečnostní opatření v souladu s evropskou legislativou.

XII. Příjemci a přenos osobních údajů

Pro přenos osobních údajů příjemcům mimo skupinu společností msg life se vztahují Podmínky přípustnosti zpracování osobních údajů.

Příjemce údajů (zprostředkovatel) je smlouvou o zpracování osobních údajů zavázaný údaje zpracovávat pouze pro uvedené účely a zpracovávat je v souladu s pokyny skupiny společností msg life.

Pokud společnosti msg life Slovakia s. r. o. zašlete své osobní údaje v online dotazníku, budou přenášeny příjemci – společnosti msg life ag, která centralizovaně zpracovává osobní údaje na svých interních serverech pro celou skupinu společností msg life.

Pokud jsou osobní údaje zasílány ze společnosti se sídlem v EHP do společnosti se sídlem mimo EHP (třetí země), je přijímající společnost povinna spolupracovat při všech požadavcích ze strany dozorčích orgánů odesílající společnosti a dodržovat výstupy dozorčího orgánu týkající se odeslaných údajů. Stejná příslušná ustanovení platí i pro předávání údajů ze společností se sídlem v jiných zemích. Pokud se společnosti účastní mezinárodního certifikačního systému pro závazné předpisy o ochraně údajů, musí zajistit součinnost s certifikačními orgány podle pravidel systému.

Při přeshraničním zpracování údajů musí být splněny národní požadavky všech zúčastněných stran o přenosu osobních údajů. Osobní údaje lze přenést z EU a EHP do třetí země, pouze pokud jsou splněny konkrétní požadavky GDPR o přenosu údajů do třetích zemí a zpracování osobních údajů je zákonné. Příklady vhodných nástrojů jsou:

Dohoda o standardních smluvních doložkách EU o zpracovávání údajů ve třetích zemích se zprostředkovatelem a všemi subdodavateli.

Účast zprostředkovatele v certifikačním systému uznaném EU a navrženém tak, aby zajistil dostatečnou úroveň ochrany údajů.

Přijetí závazných vnitropodnikových pravidel zprostředkovatele k zajištění dostatečné úrovně ochrany osobních údajů ze strany dozorčích orgánů odpovědných za ochranu údajů.

XIII. Automatizované rozhodování a profilování

Společnost msg life v souvislosti s vašimi osobními údaji neprovádí profilování ani automatizované rozhodování.

Poslední aktualizace: 5 Březen 2019